Chladnúce francúzsko-nemecké vzťahy

7. apríla sa uskutočnila 17. konferencia vMetzi (Alsasko,Moselle), meste nachádzajúcom sa v strede francúzsko-nemeckých vzťahov, kde sa symbolicky stretli vlády týchto dvoch štátov. O tomto kúsku zeme dlho viedli spory a dodnes predstavuje symbol mieru medzi týmito krajinami.

Riešili sa kľúčové záležitosti, ktoré súvisia s utečeneckou krízou a hrozbou terorizmu; záležitosti, na ktoré majú obe krajiny rozdielne názory. Taktiež sa diskutovalo o ich ďalšej vzájomnej spolupráci v oblasti rastu, zamestnanosti, kultúrnych a lingvistických výmen a podpory mobility mladých.

Skôr symbolické stretnutie

Aj napriek závažnosti diskutovaných tém, zasadnutie vlády nikam nepokročilo. V otázke migrácie nevzišlo žiadne komplementárne riešenie dohody medzi Tureckom a EÚ, hoci problém prílivu utečencov má ďaleko od jeho reálneho riešenia. Riešením by mohlo byť zriadenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, usmerňujúc tak prichádzajúcich migrantov, vzhľadom na vyhovenie ich práva na azyl. Táto hodnota by mala byť uznávaná všetkými členskými štátmi EÚ.

V rozhodujúcej otázke terorizmu nastal výrazný progres, vďaka nedávnemu prijatiu smernice o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich, čo je v podstate zjednodušené znenie obhajované Alianciou liberálov a demokratov pre Európu. Francúzsko a Nemecko spolu s ďalšími členskými štátmi sa príliš nepokúšali o spoločnú a efektívnu odpoveď na hrozbu terorizmu. O posilnení a rozšírení privilégií Europolu sa vôbec nediskutovalo, napriek faktu, že slabiny v spravodajskej službe a polícii nesú jednoznačnú zodpovednosť za útoky v rokoch 2015 a 2016.

V prípade, že by sa Francúzsko a Nemecko zaviazali k ďalšej spolupráci v rôznych oblastiach a francúzsko-nemecký výbor pre integráciu by sa postavil čelom k výzve integrácie utečencov, situácia Európy by sa výrazne zlepšila. Zatiaľ však ani v otázke spolupráce krajín vo vytváraní príležitostí pre mladých ľudí neuzniesli žiadne závažnejšie záväzky, hoci táto otázka predstavuje kľúčovú tému pre budúce európske generácie. Zdá sa, že naďalej pretrváva nedorozumenie zapríčinené francúzskym negatívnym rozhodnutím vypustiť z učebných osnov dvojjazyčné vzdelávanie, umožňujúce žiakom študovať nielen v anglickom, ale aj v nemeckom jazyku.

Pre Francúzsko a Nemecko nastal čas obhájiť svoje záväzky

Nie je správne považovať stagnáciu tohto bilaterálneho vzťahu za problematický iba pre  Francúzsko a Nemecko. Ich demografie, ekonomiky, politiky a štatúty zakladajúcich členov ich nanešťastie ešte stále do veľkej miery predurčujú na ťahúňov medzivládnej Európy. Ich rozpor, či lepšie povedané – vzájomný nedostatok záujmu, momentálne predstavuje veľmi škodlivý aspekt pre celú Európu, ktorá čelí existenčnej kríze. Práve teraz je vhodný čas pre národné vlády, najmä pre Francúzsko a Nemecko, prevziať zodpovednosť a obhajovať všeobecne potrebné záväzky. No s celoštátnymi voľbami v oboch krajinách na obzore, táto predstava ostáva nepravdepodobná.

Tristan ATMANIA (@ATMANIATristan)

Foto: Présidence de la République

Brexit. Áno alebo nie?

Po pomerne jasnom víťazstve Davida Camerona v posledných britských voľbách má znovuzvolený premiér dosť priestoru na riešenie jeho kľúčového bodu v kampani a to rokovať o zotrvaní Veľkej Británie v EÚ a vyhlásiť referendum o členstve v EÚ, do roku 2017.

Krátko po znovuzvolení sa David Cameron vybral na turné po európskych metropolách, kde rozprával svojim náprotivkom (kolegom) o výnimkách pre Britániu a o potrebe zmien zmlúv EÚ.

Po desiatich rokoch sa teda znova diskutuje o európskej ústave a inštitucionálnych zmenách. Štruktúra EÚ potrebuje byť zrozumiteľnejšia.

Ako demokrati a federalisti si myslíme, že členské štáty by sa nemali báť debaty práve naopak, je to príležitosť na diskusiu o tom čo Európa chce.

David Cameron by si mal byť vedomý toho, že Európska únia je založená na určitých hodnotách, ktoré nie je možné len tak meniť na základe jeho požiadaviek. Tieto hodnoty tvoria základ európskeho projektu. Návrhy na zníženie vnútro-európskej migrácie alebo zbavenie určitých práv prisťahovalcov nie sú prijateľné. Sloboda pohybu a NEdiskriminácia medzi občanmi celej EÚ sú základné princípy, na ktorých je EÚ postavená. Obmedziť tieto práva len v záujme udržať Britániu v EÚ by bola obrovská chyba. Mohlo by sa zdať, že úniu by to posilnilo, no v skutočnosti by išlo o slabenie jej základov.

Partneri Davida Camerona by práve mali rešpektovať požiadavky Británie a pracovať čo najviac na tom, aby sa Británia v EÚ udržala. Spojené kráľovstvo je kľúčovým členom EÚ a jeho odchod by znamenal nemalé problémy ako pre EÚ tak aj pre samotnú Britániu. Treba podotknúť, že niektoré požiadavky Camerona sú pozitívne, ako napríklad snaha o obmedzenie byrokracie a zjednodušenie pravidiel EÚ, či jeho záväzok k posilneniu spoločného trhu služieb.

Najdôležitejšie je, že zmyselné rokovania s Davidom Cameronom by mohli byť dobrým spôsobom ako prispieť k integrácii krajín, ktoré sa o to usilujú. Prišiel čas k zmene štruktúry EÚ. Eurozóna by mala byť jadrom EÚ, so silnou ekonomickou a politickou integráciou, zatiaľ čo zvyšné krajiny by sa viac sústredili na spoločný trh. Tí, ktorí chcú vybudovať „silnú a blízku úniu“ by mali byť schopní k tomu náležite prispieť.

Referendum sa v Británii bude konať o dva roky. Európska únia bude buď paralyzovaná, alebo demokratickejšia, pluralitná a integrovaná ako nikdy predým. Všetci európski demokrati a federalisti by mali dať najavo ich názor, aby ho bolo počuť a podľa neho smerovala aj samotná EÚ.

 Vincent Delhomme (@VincentDelhomme)

(Fotografia: European Commission)

Google a Gazprom: dôležité kroky pre Európu

Posledné týždne boli pre Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž Európskej komisie, vševládneho regulátora európskeho trhu, viac než rušné. Podnietená železnou päsťou komisárky Margrethe Vestager sa Európska komisia v dňoch 15. a 22. apríla rozhodla zakročiť proti Googlu a Gazpromu prostredníctvom obvinení z toho, že obe spoločnosti zneužili svoje dominantné postavenie na trhu. Tieto rozhodnutia sú nezaujaté k výsledkom vyšetrovania, ale môžu spôsobiť, že tieto dve firmy budú čeliť pokute až do výšky 10 % ich celkového obratu, teda do výšky miliárd eur.

Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž – najsilnejší orgán hospodárskej súťaže na svete

Politika hospodárskej súťaže je jedným z mála právomocí, ktorá je výhradne vykonávaná Komisiou – členské štáty vedú svoje vlastné orgány hospodárskej súťaže pre otázky týkajúce sa ich vlastných vnútroštátnych trhov – čo robí z Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž najsilnejší orgán hospodárskej súťaže na svete. Európske právo o hospodárskom súťažení nezamieta jeho dominantné postavenie, ktoré nejaká spoločnosť môže dosiahnuť prostredníctvom spravodlivej hospodárskej súťaže, inovácie a lepšej kvality svojich výrobkov. Práve toto má za cieľ chrániť spotrebiteľov, pretože právo bráni veľkým firmám zneužívať svoju moc na posilnenie svojho postavenia na trhu a následného eliminovania hospodárskej súťaže s cieľom podporiť svoje výrobky alebo služby a účtovať vyššie trhové ceny vo svoj prospech.

Po vykonaní 5-ročného vyšetrovania sa Komisia domnieva, že Google využilo svoju dominanciu na trhu online vyhľadávačov – v súčasnosti drží 90% tohto trhu v Európe – na uprednostňovanie svojich vlastných porovnávacích nákupov tovaru v neprospech svojich tovarov konkurentov. Vo svojej podstate ide o to, že spotrebiteľ hľadajúci porovnania produktov na Googli bude pravdepodobne presmerovaný do vlastného porovnávacieho systému Google a nie do systémov konkurentov Google, a to bez ohľadu na vo vhodnosť a relevantnosť Google služby vzhľadom žiadosť používateľa. Tu je predpoklad, že Google takto bude používať svoju silu na trhu internetového vyhľadávania na získanie dominantného postavenia i na iných trhoch, a to práve potláčaním konkurencie a v konečnom dôsledku i poškodzovaním spotrebiteľov. Potom, čo spoločnosť bola kľúčovým hráčom pre inovácie v posledných desaťročiach, Google je teraz podozrivým z nezákonného chránenia svojej vlastnej značky pred potenciálnymi konkurentmi.

V prípade Gazpromu je potenciálne nezákonné správanie viac zrejmé než pri kauze Googlu. Komisia predovšetkým vyšetruje anti-konkurenčné praktiky tejto spoločnosti v strednej a východnej Európe. Vzhľadom k tomu, že Gazprom je významným dodávateľom plynu pre mnohé členské štáty EÚ, spoločnosť sa teší obrovskej vyjednávacej sile, ktorú môže použiť na obmedzenie cezhraničnej hospodárskej súťaže a zvýšenia cien pre spotrebiteľov na svoje vlastné obohatenie.

Spojené štáty a Rusko rýchlo odsúdili rozhodnutia Komisie ako politicky motivované. Ich komentátori predovšetkým zdôraznili, že sa Komisia mohla snažiť správať tak, aby zakryla svoje vlastné slabiny na digitálnom a energetickom trhu, čiže dvoch trhoch, ktoré sa zdajú byť prioritami Junckerovho mandátu. V tejto kritike je však čosi pravdy. Pretože pokým je zahraničný činiteľ schopný ponúknuť lepšie alebo lacnejšie výrobky pre európskych spotrebiteľov, mal by byť na trhu uvítaný. A Google je spoločnosť, ktorá podporila inovácie na mnohých trhoch a nemalo by byť preto potrestaná pre svoj úspech. Regulácie hospodárskej súťaže by mali zostať v prvom rade právnym nástrojom a nemali by byť prekrútené tak, aby slúžili protekcionárskym agendám.

Avšak spolu s právom ide i o spôsob, ako právo posilniť. Komisia má politickú úlohu pri určovaní priorít a prístupov v spôsobe akým implementuje svoje pravidlá. Do tej miery je vytrvalosť Komisie dôležitá, pretože ako bolo často argumentované, Európa nebola schopná chrániť samú seba. Únia by mala preto využiť túto príležitosť na preukázanie, že pracuje v záujme svojich občanov a je pripravená na použitie svojej sily pre ich ochranu. Ako svetový najsilnejší spotrebiteľský trh, EÚ má schopnosť konkurovať najväčším svetovým firmám, teda sa teší kapacite, ktorú nie je žiadny z jej členských štátov schopný dosiahnuť sám.

Tu ide o podstatu európskeho projektu a o jeho dôveryhodnosť

Konečný výsledok vyšetrovania ešte nie je známy a Komisia bude mať možnosť uzavrieť so stranami dohodu. Avšak tieto prípady ukázali, že keď bol ohrozený záujem občanov EÚ, Európska únia je pripravená konať podľa svojich pravidiel a to bez ohľadu na to, aký veľký protivník pred ňou stojí. To je v súlade s víziou, že európski demokrati vždy obhajovali silnú a obrannú Európu vo svete globalizácie. Toto je veľmi dôležité, pretože tu ide o podstatu európskeho projektu a o jeho dôveryhodnosť.

Tento vývoj je zásadnou pripomienkou toho, ako môže Európa fungovať v ére globalizácie. Keď je zjednotená, má kapacitu, aby jej hlas bolo počuť; naopak rozdelené Únia je povinná byť iba akýmsi prídavkom malých subjektov, zápasiaca pred obrami zajtrajška.

 Vincent Delhomme (@VincentDelhomme)

(Fotografia: European Commission)

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI