Kongres YDE 2018: Bola zvolená nová rada!

Mladí demokrati pre Európu zvolili na kongrese novú radu desiatich členov na nasledujúce dvojročné obdobie. Kongres sa konal v Bruseli 30. júna 2018. Nová rada pozostáva na čele s prezidentkou Begoñou Garteizaurrekoou, generálnym tajomníkom Lorisom Mastromatteom, hovorkyňou Anitou Velicovou a pokladníkom Peter Schueppenhauerom.

Pochádzajúci z viac ako 12 európskych krajín, delegáti a hostia kongresu diskutovali okrem iných tém aj o nutnej potrebe podpory a šírenia demokratických hodnôt v rámci celej EÚ.

Begoña Garteizaurrekoa, novozvolená prezidentka, poukázala na fakt, že mládež je nielen budúcnosťou EÚ, ale aj jej súčasnosťou. Rozvoj životne dôležitých projektov mládeže závisí od ich ľudského a sociálneho rozvoja, ktorý je rozhodujúci pre budovanie aktívnych a angažovaných aktérov v rámci európskej spoločnosti.

Počas kongresu boli prijaté dve nové rezolúcie, na ktorých je založený program Mladých demokratov pre Európu na nasledujúce dvojročné obdobie. Rezolúcia o demokracii a Rezolúcia o otázkach identity, kultúry a vzdelávania, ktoré si môžete prečítať v nasledujúcich príspevkoch na stránkach YDE.

Mladí demokrati pre Európu je mládežnícke krídlo Európskej Demokratickej Strany a jedným z mládežníckych krídel skupiny ALDE. Európska Demokratická Strana je jednou z európskych politických strán oficiálne uznaných Európskym parlamentom.

Organizácia Mladí demokrati pre Európu, ktorá bola založená v roku 2007, sa usiluje o vytvorenie silnejšej a integrovanejšej Európy a prijíma základné hodnoty Európskej únie: demokraciu, slobodu, rovnosť, účasť, udržateľnosť a solidaritu. Ich poslaním je podporiť väčšie politické zapojenie európskej mládeže a zvýšenie povedomia o mnohých problémoch, ktorým EÚ čelí, ako je napríklad prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu, mobilite a nezamestnanosti.

Rezolúcia o identite, kultúre a vzdelávaní (kongres YDE 2018)

Posilňovanie európskych hodnôt a spoločnej identity prostredníctvom kultúry a vzdelávania

My, Mladí Demokrati pre Európu, vidíme rastúce populistické hnutia a euroskepticizmus ako hrozbu pre európske hodnoty demokratickej spoločnosti. Domnievame sa, že najlepším spôsobom, ako riešiť tieto výzvy, je prostredníctvom vzdelávania a kultúry zlepšiť otvorenosť a rozvíjať multikultúrne porozumenie.

Posilniť európsku spoločnú identitu

Naše moderné európske spoločnosti sú výsledkom spoločnej histórie a nie výsledkom súhrnu jednotlivých národných príbehov. Cítime, že je pre mladých Európanov potrebné, aby si uvedomili túto skutočnosť. A aké inštitúcie by boli vhodnejšie než školy, aby sa zabezpečil historický prenos informácií a prebudenie občanov?

Nenákladné a symbolické učebnice histórie, ktoré by boli spoluvybudované európskymi krajinami, by mohli byť vhodnou odpoveďou. Uznávajúc špecifiká každej kultúry, táto príručka by mohla vytvoriť nadnárodnú perspektívu vzťahov medzi krajinami s cieľom poskytnúť študentom stredných škôl spoločnú a obohatenú históriu, a tým lepšie pochopiť individuálnu národnú víziu.

V súčasnom kontexte obnoveného vnútorného napätia na kontinente a tvárou v tvár vznikuajúcim populistickým politickým silám je viac než kedykoľvek predtým potrebné realizovať tento projekt.

V súlade so školským vzdelávaním musí byť Deň Európy kľúčovým momentom vo vzdelávaní mladých Európanov. Navrhujeme, aby bol tento deň osobitný v európskych školách, najmä so špeciálnym zameraním na európske dejiny a hodnoty.

Zlepšiť mobilitu v celej Európe

Miera geografickej mobility v krajinách EÚ a medzi krajinami EÚ dosahuje okolo jedného percenta, čo je dvakrát menej ako miera mobility v USA, Kanade alebo Austrálii.

Vieme však, že geografická mobilita môže byť silným nástrojom v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí a posilnenie európskej súdržnosti. Mali by sme si tiež všimnúť, že dnes mladí ľudia, ktorí sa sťahujú do iných krajín EÚ, sú pomerne dobre vzdelaní a pochádzajú z finančne stabilného prostredia, preto je málo pravdepodobné, že budú trpieť dlhodobou nezamestnanosťou. Našou výzvou je preto rozvíjať geografickú mobilitu všetkých mladých Európanov.

V posledných desaťročiach Európa spustila niekoľko programov na zabezpečenie toho, aby mladí Európania získali vzdelanie alebo pracovné skúsenosti v zahraničí. Bývalý program Leonardo, súčasné projekty Erasmus + a Comenius dokázali zvýšiť informovanosť o vnútroeurópskej

mobility na krátky čas a znížili prekážky, pri presune do zahraničia za štúdium alebo prácou. Je však potrebné urobiť viac.

Podporujeme nové iniciatívy, ktoré majú byť spustené na celoeurópskej úrovni. Našim cieľom je najprv zvýšiť podporu z programu Erasmus na združenia. Mladí Európania sa angažujú v mnohých združeniach a realizujú projekty v rôznych oblastiach od športu až po zmierňovanie chudoby. Títo mladí lídri by mali mať väčší úžitok z opatrení EÚ na podporu angažovanosti mládeže na celom kontinente.

Po druhé, chceme stanoviť spoločný rámec pre záverečnú skúšku stredných škôl s cieľom začať konvergenciu v Európe pre prístup k vysokoškolskému a odbornému vzdelaniu.

Po tretie, myslíme si, že je čas na spustenie obnovenia takzvaných “európskych tried” iniciovaných verejnými orgánmi. Viac Európanov by sa malo zúčastniť na týchto triedach a stráviť semester v inej európskej krajine predtým, než dosiahne 18 rokov.

Budovať spoločnú kultúrnu politiku pre mladých ľudí

Od roku 1992 je kultúra európskou kompetenciou. Je preto veľmi dôležitá v procese európskej konštrukcie: umožňuje vnímať EÚ ako globálny projekt a nielen ako národnú perspektívu. Umenie a kultúra majú významnú úlohu pri zvyšovaní pocitu spolupatričnosti v spoločenstve a pri zabezpečovaní sociálnej integrácie, hospodárskeho rozvoja, rovnosti a integrácie. Preto má zmysel podporovať ju v európskom meradle.

Je potrebné sprístupniť kultúru čo najväčšiemu počtu ľudí. Na jednej strane by mohlo byť zaujímavé spájať územia, v ktorých kultúra nie je vždy prístupná.

Po prvé, rovnako ako európske hlavné mestá kultúry si dokážeme predstaviť putovné výstavy z najväčších európskych múzeí do stredne veľkých mestských oblastí, ktoré nemajú medzinárodne uznávané múzeá, a tak by znamenali nový spoločenský impulz pre miestne umelecké spoločenstvá.

Súčasne je možné vytvoriť dlhodobé partnerstvá medzi rôznymi mestskými a vidieckymi oblasťami, čím sa medzinárodne uznávaní umelci dostanú do oblastí, ktoré by inak neboli prístupné.

Musíme pripustiť, že Eurovision je v súčasnosti jediným obdobím roka, keď sa Európania ocitnú vedľa seba v televízii. Preto si môžeme predstaviť vytvorenie európskych médií venovaných mládeži, ktoré by zvyšovali povedomie o našom spoločnom členstve, pričom by poukazovali na bohatstvo a rozmanitosť našich národov.

Napokon, tretím návrhom by mohlo byť vytvorenie európskeho “kultúrneho poukazu”, ktorý by mohol byť distribuovaný 18-ročným mládežníkom prostredníctvom systému partnerstiev s rôznymi kultúrnymi inštitúciami, ktoré im umožnia získať bezplatnú kultúrnu poukážku. To by podporilo prístup ku kultúrnym zážitkom pre všetkých mladých Európanov: vstup do opery, divadla, ale aj kina a na koncerty.

Cieľom týchto troch návrhov je zvýšiť povedomie európskej verejnosti o kultúre, a to aj mimo veľkých mestských oblastí, a taktiež zvýšiť citlivosť mládeže na uvedomenie si bohatstva, ktoré existuje v rámci Európskej únie.

Rezolúcia o demokracii (Kongres YDE 2018)

Národné záujmy často zatieňujú spoločné európske záujmy, čo vedie k nedostatku jednoty a odhodlaniu k spoľahlivému a jednotnému nadnárodnému Projektu EÚ.

Navyše boli v posledných rokoch viacnásobne porušované demokracia, ľudské práva a legislatíva, ktoré považujeme za hlavné aktíva Európskej únie.

Z tohto dôvodu sa suverenita stala jednou z hlavných otázok, ktoré treba riešiť, a to právo občanov rozhodovať o svojom vlastnom budúcom a politickom, hospodárskom a spoločenskom osude. Koncept suverenity musí byť skutočne spojený s pojmom demokracia. Je neprijateľné, aby občania nemali prístup k suverenite v spoločnosti, ktorá si vyžaduje väčšiu politickú a sociálnu účasť. Rozhodne sme proti akémukoľvek modelu riadenia, ktorý bráni občanom, aby v ňom zohrávali aktívnu úlohu.

V tomto zmysle zastávajú mladí demokrati pre Európu spoločnú suverenitu medzi Európskou úniou a občanmi v rámci viacúrovňového riadenia. Demokracia je v skutočnosti hlavným pilierom legitímnosti Európskeho projektu, a preto Mladí Demokrati pre Európu preukazujú svoj silný záväzok voči demokratickým hodnotám EÚ: rovnosti, začleneniu, rozmanitosti, súdržnosti, tolerancií a rešpektu.

Vitajte lotyšský Latvijas Reģionu Apvienībai Jaunatnes nodaļa!

YDE – Mladí demokrati pre Európu s potešením vítajú nového lotyšského pozorovateľa. Veľmi nás teší, že sa rozširujeme do jednej z pobaltských krajín, ktorá je kľúčovou súčasťou EÚ teraz aj v budúcnosti.

Po účasti prezidenta LRA Jaunatnes nodaļa na našom podujatí v tomto roku sme radi, že s našimi lotyšskými priateľmi budeme formálne pokračovať v spolupráci a čoskoro s nimi organizujeme podujatia v pobaltských krajinách.

LRA at ALDE SA

Privítanie pre Junge Freie Wähler z Nemecka

Young Democrats for Europe (YDE, Mladí Demokrati pre Európu) s radosťou vo svojich radoch vítajú nového člena: Junge Freie Wahler z Nemecka. Sme veľmi radi, že rozšírime náš dosah o Nemecko, najľudnatejší členský štát EÚ.

Taktiež sme veľmi radi, že sme boli pozvaní na zakladajúci kongres JFW v januári. Od roku 2014 sú členovia JFW veľmi aktívni v rámci YDE a EDP a sme veľmi radi, že sa k nám pridali už aj oficiálne.

Prezidenta YDE Antoine Carette pri tejto príležitosti povedal: “Srdečne vítame žiadosť JFW o členstvo v YDE ako zavŕšenie dvojročného procesu neformálnej spolupráce. Zdieľame spoločný záujem o budovanie demokratickejšej EÚ. Naše organizácie sa skutočne usilujú o posilnenie postavenia občanov, ktorí si zaslúžia väčšiu rolu v rozhodovacích procesoch na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Na tento účel sa demokrati z celej Európy musia spojiť a posilniť vzájomnú spoluprácu.”

Michael Schultheis, predseda JFW, zdôraznil: “Sme veľmi vďační, že sme súčasťou YDE. V čase, keď populizmus znovu rastie je dôležité, aby pro-Európski orientovaní mladí ľudia, občania a organizácie spolu spolupracovali a bojovali za Úniu, ktorá je prospešná pre nás všetkých. “

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI