YDE a LYMEC vítajú budúcnosť otvoreného, udržateľného podnikania plného inovácií

My, mladí liberáli a demokrati, sa tešíme európskemu kontinentu, otvorenému na cestovanie, obchod, štúdium, prácu a život všade tam, kde sa nám naskytnú najlepšie príležitosti. Zväzovanie našich hospodárstiev a spoločností zaručilo mier, zabezpečilo vedenie Európy vo svete a posilnilo práva jednotlivca. Mladí ľudia musia byť garantmi hodnôt ľudských práv, demokracie a transparentnosti, ktoré vytvárajú základ pre európsku spoluprácu. Čeliac nesúhlasu aj v malom rozsahu sa debata EÚ musí vrátiť späť k jej základným hodnotám a štyrom slobodám.

Digitalizácia, podnikanie a spravodlivý trh práce

My, mladí liberáli a demokrati, si myslíme, že EÚ musí zaujať odvážne stanovisko k reforme trhu práce, kedy podpora podnikania a technologického pokroku bude považovaná za príležitosť. Myslíme si, že EÚ by mala zabezpečiť, aby na trhu práce neexistoval priestor na vykorisťovanie, či nedochádzalo k porušeniu právnych zmlúv. Digitálna transformácia hospodárstva je dedičstvom našej generácie, výsledkom technologických prelomov, ktoré otvárajú nové príležitosti a je len na nás ich čo najlepšie využiť. Je nemožné zmeniť smer vývoja trhu, to skôr my, mladí liberáli a demokrati, potrebujeme prispôsobiť a povzbudiť flexibilitu spoločnosti v súvislosti s jej prebiehajúcimi zmenami, vrátane zlepšenia podmienok pre začínajúcich podnikateľov a zjednodušenie prechodu od zastaraných pracovných miest k novým.

Sloboda tlače a etika

Podľa nás, mladích liberálov a demokratov, je práve teraz správny čas bojovať proti falošným správam a kybernetickej propagande prúdiacej zo všetkých strán. Našim cieľom je zvýšiť transparentnosť a rozhodujúcu právomoc občanov. V tomto smere my, mladí liberáli a demokrati, aktívne presadzujeme a chránime slobodu tlače a urgujeme hodnotiace inštitúcie, že každá sloboda je sprevádzaná požiadavkami týkajúcimi sa etiky. Mládá generácia vidí potrebu zabezpečenia kvalitného vzdelania v oblasti nezávislosti informácií, všeobecne rešpektovanej etiky a úlohy sociálnych médií pri šírení nepravdivých informácií, ktorá by vôbec nemala byť podceňovaná.

Populizmus, rétorika, vysielanie odkazu občanom a mládežníckym lídrom

My, mladá generácia, budeme v boji proti populizmu presadzovať novú rétoriku, orientovanú na fakty. V súlade s demokratickými hodnotami, s cieľom dosiahnuť pozornosť bežných občanov. Vyzývame inštitúcie EÚ, aby načrtli plán na podporu a pomoc členským štátom pri vytváraní programov s účelom zlepšenia kritického myslenia v online prostredí, s cieľom čeliť jeho negatívnemu obsahu. Pre EÚ, ako demokratickú úniu, je metóda regionálneho rozhodovania jej vlastná pridaná a propagovaná hodnota. Podpora dôveryhodnosti inštitúcií je preto mimoriadne dôležitá. Mladí ľudia nie sú len budúcimi vedúcimi predstaviteľmi EÚ, ale aj súčasnými lídrami, z tohto dôvodu by mala EÚ viac investovať do posilňovania štruktúrovaného dialógu s mládežou na všetkých úrovniach vlády: na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

Cyber hrozby, terorizmus a obrana

Výzvy ohľadom informovanosti, spolu s terorizmom, zdôrazňujú potrebu zvýšenej bezpečnostnej spolupráce a kybernetickej bezpečnosti. Dlhoroční partneri EÚ menia svoju postoj voči nej, a táto zmena okolností je základom na prehĺbenie obrannej spolupráce, počnúc vojenským obstarávaním a rozšíreným zdieľaním spravodajských informácií a posilnenou vojenskou spoluprácou so susednými krajinami EÚ. S cieľom posilniť obrannú spoluprácu, by bolo vhodné disponovať spoločným azylovým systémom, ako aj riadnou európskou agentúrou na kontrolu hraníc. My, mladí liberáli a demokrati, veríme v ochranu súkromia a integrity európskych občanov, či v boj proti útokom na slobodu občana na internete.

Obchod, udržateľnosť a globálne príležitosti

My, mladí liberáli a demokrati, veríme v spravodlivý obchod a prioritne v ekologické a dlhodobo udržateľné rozhodnutia, ako aj v rovnosť príležitostí v oblasti podnikania či obchodu na celom svete. V dobe, keď populisti propagujú protekcionizmus, my, mladí liberáli a demokrati, chceme vidieť otvorený európsky trh. Vyzývame EÚ, aby naďalej rokovala o nových bilaterálnych a multilaterálnych obchodných dohodách s cieľom stimulovať hospodársku spoluprácu. Veríme, že EÚ musí byť v popredí zeleného rastu vo všetkých odvetviach a prijať nariadenia, týkajú ce sa dlhodobých dôsledkov našich rozhodnutí vrátane konkrétneho a komplexného plánu dekarbonizácie európskeho energetického mixu. My, mladí liberáli a demokrati, žiadame otvorenosť rokovaní o obchodných dohodách a žiadame rozhodovateľov o lepšiu komunikáciu so širokou verejnosťou, kedže občania prejavili nedostatok dôvery. Obchodné dohody zabezpečujúce voľný a spravodlivý obchod, ktoré sa riadia základnými pravidlami zmluv EÚ, by mali byť vždy základom pre každú medzinárodnú dohodu. Ľudské práva, pracovné a environmentálne normy musia byť v obchodných dohodách zaručené aj v budúcnosti. Obchodné dohody zaručujú hospodársku súťaž na trhu, znižujú protekcionizmus a zároveň upevňujú všeobecné hodnoty a mier.

Mládežnícke politické organizácie: Nahraďte dohodu medzi EÚ a Tureckom za dôstojnú migračnú politiku

Dnes je to rok čo vstúpila do platnosti zmluva medzi Európskou úniou a Tureckom o premiestnení utečencov.

 Pri absencii funkčnej schémy prerozdeľovania utečencov v rámci Európskej únie bola uzavretá dohoda, ktorá mala účinne odtlačiť utečencov späť do Turecka, ktoré je považované za bezpečnú krajinu. Existuje však množstvo správ od popredných organizácií pre ľudské práva, že Turecko pre utečencov bezpečné nie je (HRWAmnesty International).

Dohoda medzi EÚ a Tureckom znížila intenzitu utečeneckých vĺn na tzv. trase východného Stredomoria z Turecka do Grécka. Zvýšil sa však počet migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy tzv. trasou stredného Stredomoria zo severnej Afriky do Talianska. Druhá trasa je však oveľa nebezpečnejšia než tá prvá, čo každoročne vedie k nárastu úmrtí utečencov. Viac ako 5000 migrantov prišlo v Stredomorí o život v roku 2016 – to je viac ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom roku. V prvých dvoch mesiacoch roku 2017 je počet obetí v Stredozemí už vyšší dokonca ako v predošlom roku. Prevažná väčšina týchto obetí sa pokúšala dostať do Talianska (zdroj: IOM).

O rok neskôr s poľutovaním konštatujeme, že dohoda medzi EÚ a Tureckom zhoršila už aj tak strašnú situáciu tisícok vysídlencov. Okrem toho na základe dohôd s ešte menej stabilnými krajinami, ako je Líbya a iné krajiny na severe Afriky, ktoré vychádzajú z dohody medzi EÚ a Tureckom hrozí, že zraniteľní utečenci sa ocitnú v ešte neľudskejších podmienkach. Preto požadujeme nasledovné:

  1. Okamžitú implementáciu funkčného rámca pre presídľovanie utečencov v Európskej únii. Veľkosť kvót musí odrážať skutočné potreby ochrany žiadateľov o azyl.
  2. Dostatočnú podporu pre krajiny prvého kontaktu, najmä pre Grécko a Taliansko, na zabezpečenie dôstojných životných podmienok pre utečencov a zdrojov potrebných na rýchle vybavenie žiadostí o azyl.
  3. Zrušenie Dublinského nariadenia a ukončenie znárodňovania azylovej politiky vo všeobecnosti.
  4. Zriadenie Európskej agentúry pre azyl a migráciu zodpovednej za preskúmanie žiadostí o azyl. Táto agentúra je ďalej zodpovedná za koordináciu vnútroštátnych agentúr zaoberajúcimi sa azylovými procesmi a zvyšovanie efektívnosti a udeľovania práv utečencom prostredníctvom dôsledného uplatňovania existujúcich európskych noriem.
  5. Vytvorenie legálnych migračných kanálov s cieľom zachrániť životy a obmedziť obchodovanie s ľuďmi vo všetkých členských štátoch EÚ; ďalej je potrebné aby členské štáty spoločne zaviedli “humanitárny vízový systém”, ktorý umožní utečencom legálne vstúpiť na územie EÚ, a teda utečenci budú schopní žiadať o azyl na základe humanitárnych dôvodov ihneď pri príchode. Prijatie spoločných kritérií pre tieto víza a umožnenie žiadateľom o azyl požiadať všetky krajiny EÚ na akomkoľvek veľvyslanectve EÚ vytvorí spoločnú azylovú politiku na európskej úrovni.
  6. Zrušenie dohody medzi EÚ a Tureckom a zastavenie plánov na uzatvorenie ďalších podobných dohôd s tretími krajinami, napríklad s Líbyou, až kým neexistujú záruky, že všetky dohody s tretími krajinami sú v súlade s medzinárodnými humanitárnymi právnymi záväzkami členských štátov EÚ. Štáty EÚ by mali spoločne pracovať na vyrovnávaní rozdielov vo finančnej zodpovednosti členských štátov pri riadení vonkajšej hranice, aby sa zabezpečilo, že žiadna krajina nebude cítiť, že je potrebné externalizovať hraničnú kontrolu do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.
  7. Pridelenie dostatočných zdrojov do Fondu pre azyl a migráciu, ktorý bude zahŕňať bývalé fondy v oblasti azylu a utečencov, vo Viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2014 – 2020. EÚ by mala zabezpečiť súlad priorít a financovania vonkajšej pomoci s prioritami a fondmi EÚ v oblasti azylu a migrácie.

Signatári:

EFAy – European Free Alliance Youth
European Liberal Youth (LYMEC)
Young Democrats for Europe (YDE)
Young European Socialists
IUSY – International Union of Socialist Youth
Youth of the European Left
IFLRY – International Federation of Liberal Youth
Young European Federalists [JEF]
Federation of Young European Greens – FYEG

Fotografia Elias Markou

Mladí Demokrati a Liberáli sa spoločne zišli na ALDE Winter Academy

Minulý týždeň v dňoch 7. a 8.decembra 2016 Mladí Demokrati pre Európu  (Young Democrats for Europe) a Európska Liberálna Mládež (European Liberal Youth) zorganizovali s podporou ALDE Group Európskeho parlamentu podujatie pod názvom Winter Academy 2016 na tému „Spojený kontinent pre mladých ľudí“. Na podujatí sa zišlo viac ako 80 mladých Demokratov a liberálov z celej Európy.

Ako rečníci na širokú škálu tém ako doprava, digitalizácia, migrácia a vzdelanie vystúpili: prezident YDE Antoine Carette, vice-prezident ALDE Group Petras AuštrevičiusVincent Chauvet z európskej občianskej iniciatívy One Single Tariff, poslankyňa Európskeho parlamentu za ALDE Group Dominique RiquetAngelika MlinarFredrik Federley a Martina DlabajováAlexandre Beddock, režisér filmu Voices of Refugees a Sacha Garben, profesor európskeho práva na College of Europe.

Po prvýkrát mali delegáti možnosť zapojiť sa do diskusie a zdieľať svoje názory prostredníctvom dvoch workshopov zameraných na migráciu a digitalizáciu. Dve prehlásenia z workshopov môžete nájsť tu.

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI