Rezolúcia o identite, kultúre a vzdelávaní (kongres YDE 2018)

Posilňovanie európskych hodnôt a spoločnej identity prostredníctvom kultúry a vzdelávania

My, Mladí Demokrati pre Európu, vidíme rastúce populistické hnutia a euroskepticizmus ako hrozbu pre európske hodnoty demokratickej spoločnosti. Domnievame sa, že najlepším spôsobom, ako riešiť tieto výzvy, je prostredníctvom vzdelávania a kultúry zlepšiť otvorenosť a rozvíjať multikultúrne porozumenie.

Posilniť európsku spoločnú identitu

Naše moderné európske spoločnosti sú výsledkom spoločnej histórie a nie výsledkom súhrnu jednotlivých národných príbehov. Cítime, že je pre mladých Európanov potrebné, aby si uvedomili túto skutočnosť. A aké inštitúcie by boli vhodnejšie než školy, aby sa zabezpečil historický prenos informácií a prebudenie občanov?

Nenákladné a symbolické učebnice histórie, ktoré by boli spoluvybudované európskymi krajinami, by mohli byť vhodnou odpoveďou. Uznávajúc špecifiká každej kultúry, táto príručka by mohla vytvoriť nadnárodnú perspektívu vzťahov medzi krajinami s cieľom poskytnúť študentom stredných škôl spoločnú a obohatenú históriu, a tým lepšie pochopiť individuálnu národnú víziu.

V súčasnom kontexte obnoveného vnútorného napätia na kontinente a tvárou v tvár vznikuajúcim populistickým politickým silám je viac než kedykoľvek predtým potrebné realizovať tento projekt.

V súlade so školským vzdelávaním musí byť Deň Európy kľúčovým momentom vo vzdelávaní mladých Európanov. Navrhujeme, aby bol tento deň osobitný v európskych školách, najmä so špeciálnym zameraním na európske dejiny a hodnoty.

Zlepšiť mobilitu v celej Európe

Miera geografickej mobility v krajinách EÚ a medzi krajinami EÚ dosahuje okolo jedného percenta, čo je dvakrát menej ako miera mobility v USA, Kanade alebo Austrálii.

Vieme však, že geografická mobilita môže byť silným nástrojom v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí a posilnenie európskej súdržnosti. Mali by sme si tiež všimnúť, že dnes mladí ľudia, ktorí sa sťahujú do iných krajín EÚ, sú pomerne dobre vzdelaní a pochádzajú z finančne stabilného prostredia, preto je málo pravdepodobné, že budú trpieť dlhodobou nezamestnanosťou. Našou výzvou je preto rozvíjať geografickú mobilitu všetkých mladých Európanov.

V posledných desaťročiach Európa spustila niekoľko programov na zabezpečenie toho, aby mladí Európania získali vzdelanie alebo pracovné skúsenosti v zahraničí. Bývalý program Leonardo, súčasné projekty Erasmus + a Comenius dokázali zvýšiť informovanosť o vnútroeurópskej

mobility na krátky čas a znížili prekážky, pri presune do zahraničia za štúdium alebo prácou. Je však potrebné urobiť viac.

Podporujeme nové iniciatívy, ktoré majú byť spustené na celoeurópskej úrovni. Našim cieľom je najprv zvýšiť podporu z programu Erasmus na združenia. Mladí Európania sa angažujú v mnohých združeniach a realizujú projekty v rôznych oblastiach od športu až po zmierňovanie chudoby. Títo mladí lídri by mali mať väčší úžitok z opatrení EÚ na podporu angažovanosti mládeže na celom kontinente.

Po druhé, chceme stanoviť spoločný rámec pre záverečnú skúšku stredných škôl s cieľom začať konvergenciu v Európe pre prístup k vysokoškolskému a odbornému vzdelaniu.

Po tretie, myslíme si, že je čas na spustenie obnovenia takzvaných “európskych tried” iniciovaných verejnými orgánmi. Viac Európanov by sa malo zúčastniť na týchto triedach a stráviť semester v inej európskej krajine predtým, než dosiahne 18 rokov.

Budovať spoločnú kultúrnu politiku pre mladých ľudí

Od roku 1992 je kultúra európskou kompetenciou. Je preto veľmi dôležitá v procese európskej konštrukcie: umožňuje vnímať EÚ ako globálny projekt a nielen ako národnú perspektívu. Umenie a kultúra majú významnú úlohu pri zvyšovaní pocitu spolupatričnosti v spoločenstve a pri zabezpečovaní sociálnej integrácie, hospodárskeho rozvoja, rovnosti a integrácie. Preto má zmysel podporovať ju v európskom meradle.

Je potrebné sprístupniť kultúru čo najväčšiemu počtu ľudí. Na jednej strane by mohlo byť zaujímavé spájať územia, v ktorých kultúra nie je vždy prístupná.

Po prvé, rovnako ako európske hlavné mestá kultúry si dokážeme predstaviť putovné výstavy z najväčších európskych múzeí do stredne veľkých mestských oblastí, ktoré nemajú medzinárodne uznávané múzeá, a tak by znamenali nový spoločenský impulz pre miestne umelecké spoločenstvá.

Súčasne je možné vytvoriť dlhodobé partnerstvá medzi rôznymi mestskými a vidieckymi oblasťami, čím sa medzinárodne uznávaní umelci dostanú do oblastí, ktoré by inak neboli prístupné.

Musíme pripustiť, že Eurovision je v súčasnosti jediným obdobím roka, keď sa Európania ocitnú vedľa seba v televízii. Preto si môžeme predstaviť vytvorenie európskych médií venovaných mládeži, ktoré by zvyšovali povedomie o našom spoločnom členstve, pričom by poukazovali na bohatstvo a rozmanitosť našich národov.

Napokon, tretím návrhom by mohlo byť vytvorenie európskeho “kultúrneho poukazu”, ktorý by mohol byť distribuovaný 18-ročným mládežníkom prostredníctvom systému partnerstiev s rôznymi kultúrnymi inštitúciami, ktoré im umožnia získať bezplatnú kultúrnu poukážku. To by podporilo prístup ku kultúrnym zážitkom pre všetkých mladých Európanov: vstup do opery, divadla, ale aj kina a na koncerty.

Cieľom týchto troch návrhov je zvýšiť povedomie európskej verejnosti o kultúre, a to aj mimo veľkých mestských oblastí, a taktiež zvýšiť citlivosť mládeže na uvedomenie si bohatstva, ktoré existuje v rámci Európskej únie.

Späť k nášmu júnovému podujatiu v Paríži na tému európskych hraníc

V dňoch 12.-14. júna zorganizovali Mladí Demokrati pre Európu (YDE) seminár v Paríži na tému “Európske hranice”. Toto podujatie mobilizovalo členov UDI Jeunes a Jeuner Démocrates, aby pracovali na troch odlišných témach: európska a medzinárodná kooperácia, kultúrna identita a edukácia, ako aj obrana a bezpečnosť.

 Členovia rady Mladých Demokratov privítali účastníkov piatok večer v priestoroch UDI. Antoine Carette, súčasný prezident Jeunes Démocrates, vo svojom prejave vysvetlil svoje presvedčenie o dôležitosti Európy pre našu budúcnosť, nevyhnutnosť spoločnej kooperácie medzi MoDem a UDI, ako aj Aliancie Demokratov a Liberálov v Európskom parlamente, ktoré je našim sídlom MEP. Opísal debatu, ktorá prebehla začiakom júna vo výbore EDP na tému migrácie.

 Pierre Bornard, viceprezident YDE, odprezentoval oranizáciu, kde vysvetlil jej štruktúru a organizované podujatia, medzi iným zdôraznil, že YDE víta nových motivovaných členov, a podnecuje ich na podieľaní sa na komunikácii a iných projektoch. Sarah Robin, zástupca generálneho tajomníka YDE, popísal program nasledovného semináru a spôsob, ako by účastníci mali postupovať pri vyjadrovaní a zdieľaní svojich nápadov, a vypracovať príspevky ku každej zo spomínaných tém počas seminára.

V sobotu ráno sa všetci účastníci zhromaždili v priestoroch EstEnsemble aglomerácií (lokálnom úrade zodpovedajúcom za verejné služby). Starosta Bobigny, Stéphane de Paoli, privítal publikum v jednej z miestností obecnej rady. Po vysvetlení jeho presvedčenia, že multikulturalizmus má Európa v krvi, nám pripomenul, že on sám pochádza z rodiny talianskych imigrantov, teda je dieťaťom Európy. Neskôr sa účastníci rozdelili do troch skupín a pripojili sa k ich jednotlivým výborom, aby začali spoločne pracovať na jednotlivých úlohách.

Oliver Cadis, francúzsky senátor reprezentujúci francúzskych občanov žijúcich v zahraničí, otvoril svojím prejavom prvé zasadnutie. Podľa jeho názoru v Európe prevláda značný nedostatok rozvoja obchodných spoločností, ako aj malých či stredne veľkých obchodov. Napriek existencií európskeho obchodného prototypu, tento model nie je však dostatočne propagovaný členskými štátmi EÚ. Taktiež adresoval otázku zamestnania budúcnosti, ktorého navrhovaný slogan by mal byť “Bez ľudí, bez papierov”. On sám túto metódu už stihol uplatniť v jeho vlastnej firme, dovoľujúc jej profitovať z benefitov ako flexibilný pracovný čas a tiež rozhodovanie o špecifických zručnostiach v správnom čase.

Audition d’Olivier Cadic lors du séminaire… par JDE-YDE

Druhou prednášajúcou osobou bola Sophie Auconie, guvernérka Výboru svetových vôd a francúzska poslankyňa Európskeho parlamentu v rokoch 2009 – 2014. Podľa nej je existencia Európskeho pochopenia nášho dedičstva a kultúry závislá hlavne na vyučovaní európskych dejín a poznatkov o európskych krajinách. Poukázala na fakt, že výučba dejín 28 krajín Európskej únie, by mala byť výrazne posilnená na školách. Okrem toho dodala, že EÚ vyhlásením maďarského komisára pre vzdelávanie a štátnu príslušnosť, nevysiela správny signál európskej mládeži, keďže pochádza z krajiny, v ktorej v priebehu posledných mesiacov pozorujeme silnejúci autoritatívny impulz.

Audition de Sophie Auconie lors du séminaire… par JDE-YDE

Po slávnostnom obede so Sophiou Auconie, bol priestor prenechaný nášmu poslednému hosťovi, Generálovi Perruche.

Generál Perruche zastával funkciu generálneho riaditeľa vojenského štábu Európskej únie v rokoch 2004 – 2007. Od roku 2012 zastáva funkciu Prezidenta Eurodidentu Francúzska, asociácie ktorá združuje 14 krajín a špecializuje sa na otázky európskej obrany.

Podľa Generála Perruche, fundametálny problém Európy spočíva v tom, že európske národy presadzujú zručnosti ktoré strácajú alebo už stratili. Malo by sa pamätať na fakt, že posledná Francúzska Biela kniha o ochrane bola vydaná v roku 2013, a obsahuje kapitolu, ktorá sa zameriava na otázku, čo môže Európa spraviť pre Francúzsko, ale čo nemôže Fracúzsko spraviť pre Európu. Táto kapitola veľmi dobre zachytáva momentálnu situáciu európskej kooperácie a problémy národného egoizmu.

Audition du Général Jean-Paul Perruche lors du… par JDE-YDE

Spomínané tri komisie pokračovali v ich práci až do neskorého popoludnia, večer sa účastníci zhromaždili pri večeri organizovanou EDP.

V nedeľu ráno v priestoroch MoDem prezentovali reportéri z každej komisie prvotné návrhy vypracované ich komisiou, a taktiež odpovedali na mnohé otázky členov z ostatných komisií.

Víkend skončil spoločným posedením s PDE, kde účastníci semináru mohli v priateľskej atmosfére ukončiť ich seminár vzájomnou výmenou kontaktov, aby mohli spolupracovať na ukončení prác na návrhoch v komisiach, ktoré budú poslané poslancom Európskeho parlamentu v priebehu tejto jesene, aby prispeli k prebiehajucej debate v rámci skupín EDP a ALDE.

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI