Európa už ďalej nesmie ostať pasívna voči maďarskému správaniu

Dňa 21. septembra , prijal maďarský parlament nový zákon týkajúci sa žiadateľov o azyl: nový zákon umožňuje polícii a armáde začať paľbu na migrantov v určitých situáciách, paľba samozrejme nemá v úmysle migrantov zabiť. Tento zákon je najnovšie provokáciou od Orbánovej vlády, ktorá porušuje ideály a hodnoty, ktoré sú základom Európskeho projektu. Žiaľ, Európska únia je pasívna voči správaniu Orbánovej vlády. My, ako politická mládežnícka organizácia, nemôžeme tolerovať porušovanie mnohých  ustanovení zakotvených v zmluvách a Charte základných práv Európskej únie. Obraciame sa na európskych predstaviteľov a vyzývame ich, aby  v krátkom časovom horizonte prijali vhodné opatrenia, ktoré ukážu, že sa len ticho neprizerajú,  najmä v čase keď sa v Európe objavujú politiky nezlučiteľné s našou víziou.

Nedostatok reakcií zo strany Európskej únie na Orbánovu politiku pôsobíakoby sa EÚ neriadila rovnakým meter voči jednotlivým členským štátom. Ako sa dá odôvodniť to, že EÚ je prísna pri konfrontácií krajiny, ktorá neplní finančné záväzky, tak ako to bolo v prípade Grécka no v prípade iného členského štátu mlčí pri porušovaní základných hodnôt Únie? Bez ohľadu na preferencie alebo politickú príslušnosť, členský štát, ktorý spochybňuje šesťdesiatročnú snahu budovania Európy nemôže konať beztrestne ani pokiaľ ide o princíp subsidiarity.

V tejto situácii požadujeme:

Pána Jean-Claude Junckera, predsedu Európskej komisie, aby prehlásil, že konaním Maďarska dochádza k porušovaniu európskych hodnôt (článok 2 Zmluvy o EÚ ), ​​a začal sankčného konanie tak ako je stanovené v článku 7 Zmluvy o Európskej únii.

Hlavy európskych štátov a vlád by mali pripomenúť základné hodnoty EÚ, ako sú uvedené v zmluvách a podniknúť opatrenia voči členským štátom, ktoré ich porušujú.

Pána Donalda Tuska, predsedu Európskej rady, aby otvoril túto tému počas nadchádzajúceho summitu. Prerokovanie tejto témy je nutné a doposiaľ ešte nebola spomenutá.

Pána Manfreda Webera, predsedu skupiny EPP; pána Gianni PITTELLu, predseda skupiny S&D; pána Syed Kamallu, predsedu skupiny ECR; p. Guya Verhofstadta, predsedu skupiny ALDE; slečnu Rebeccu Harms a pána Philippe Lambertsa, spolu-predsedov ZelenýchALE k riešeniu danej záležitosti v Európskom parlamente, a aby vzali na vedomie porušovanie európskych hodnôt Maďarskom (článok 2 ZoEÚ), ​​a taktiež na vytvorenie tlaku na Európsku komisiu aby príslušne reagovala.

Chceme pripomenúť  naše veľké odhodlanie o udržanie maďarských občanov v EÚ. Ľutujeme izoláciu krajiny spôsobenú vládnou politikou Orbána, ktorá vedie k budovaniu politickej i fyzickej prekážky, takej aká bola vybudovaná na rumunských, srbských a chorvátskych hraniciach.  Považujeme aj EÚ za čiastočne zodpovednú za zhoršenie situácie nakoľko nevytvára hlbšiu integráciu a podmienky solidarity medzi členskými štátmi dostatočne.

Výzvu podpísali Young Democrats for Europe a dve z našich organizácií : Jeunes Démocrates (Francúzsko) a Euzko Gaztedi Indarra (Baskicko).

K 25. výročiu nemeckého znovuzjednotenia

3. októbra 1990 sa opätovne nezjednotilo iba Nemecko. Celá Európa dosiahla nový cieľ. Po páde železnej opony a znovuzjednotení, sa Európska únia začala rozširovať aj smerom na východ; z dvanástich členov na dvadsaťosem. Krajiny, predtým pod vládou komunizmu, sa začali začleňovať do Európskej únie. Toto bola najväčšia výzva ale zároveň aj skvelá príležitosť pre staré a nové krajiny. A Nemecko už viac nebolo na okraji ale v strede Európy. Spolková republika si je vedomá svojich záväzkov a možností. Bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl 3. októbra vyhlásil, že zjednotenie Nemecka je neodlúčiteľne späté so zjednotením Európy. „S tou istou vytrvalosťou, s akou sme uskutočňovali naše zjednotenie, budeme aj naďalej pokračovať v práci pre európsku jednotu.“

Od založenia Nemeckej demokratickej republiky 7. okóbra 1949, sa približne tri milióny ľudí pokúsili utiecť z krajiny a dostať sa do Spolkovej republiky. Dnes je práve zjednotené Nemecko cieľovou krajinou pre mnohých utečencov. Na pamiatku európskych utečencov z rokov 1949-1989, komunita za mier a slobodu poukazuje dnes na záväzok prijať ľudí, ktorých domovina už nie je viac bezpečná.

Pre Nemecko je zjednotenie míľnikom hlavne vďaka ľuďom, ktorí odvážne čelili štátnemu nátlaku a domáhali sa slobody. Odvtedy máme vlajku, štátnu hymnu, parlament, futbalový tím a hlavne ľudí. Preto ľudia každoročne oslavujú 3. október a spomínajú na noc v roku 1990, ktorá spojila dve krajiny.

YDE-Cover-Germany2

Am 3. Oktober 1990 ist nicht nur Deutschland wiedervereint worden. Ganz Europa ist an diesem Tag zusammengewachsen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Einigung hat sich die Europäische Union in den Osten ausgeweitet, von zwölf auf heute 28 Mitglieder. Ehemals kommunistisch regierte Staaten wurden in die EU integriert, was für die alten und neuen Staaten eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance war. Und Deutschland lag von nun an nicht mehr am Rand, sondern in der Mitte Europas. Die Bundesrepublik ist seiner Verantwortung und seiner Möglichkeiten in Europa bewusst. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl sagte am 3. Oktober 1990: „Die Einigung Deutschlands ist untrennbar verbunden mit der Europas. Mit der gleichen Beharrlichkeit, mit der wir unsere Einheit angestrebt haben, werden wir uns weiterhin entschlossen für die europäische Einigung einsetzen.“

Seit der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 versuchten etwa drei Millionen Menschen aus dem Land zu fliehen und in die Bundesrepublik einzureisen. Heute ist das vereinte Deutschland Ziel vieler Flüchtlinge. In Erinnerung an die Flüchtlingsbewegungen von 1949 bis 1989 ist Europa, eine Gemeinschaft für Frieden und Freiheit, heute in der Verantwortung, Menschen aufzunehmen, für die ihre Heimat kein sicherer Ort mehr ist.

Für Deutschland ist die Wiedervereinigung ein Meilenstein. Zu verdanken ist er vor allem den Menschen, die der staatlichen Unterdrückung trotzten und ihre Freiheit forderten. Von nun an haben wir eine Flagge, eine Nationalhymne, ein Parlament, eine Hauptstadt, eine Fußballmannschaft und vor allem – ein gemeinsames Volk. Daher feiern die Menschen jedes Jahr den 3. Oktober und erinnern an die Nacht im Jahr 1990, die zwei Länder vereinte.

Späť k nášmu júnovému podujatiu v Paríži na tému európskych hraníc

V dňoch 12.-14. júna zorganizovali Mladí Demokrati pre Európu (YDE) seminár v Paríži na tému “Európske hranice”. Toto podujatie mobilizovalo členov UDI Jeunes a Jeuner Démocrates, aby pracovali na troch odlišných témach: európska a medzinárodná kooperácia, kultúrna identita a edukácia, ako aj obrana a bezpečnosť.

 Členovia rady Mladých Demokratov privítali účastníkov piatok večer v priestoroch UDI. Antoine Carette, súčasný prezident Jeunes Démocrates, vo svojom prejave vysvetlil svoje presvedčenie o dôležitosti Európy pre našu budúcnosť, nevyhnutnosť spoločnej kooperácie medzi MoDem a UDI, ako aj Aliancie Demokratov a Liberálov v Európskom parlamente, ktoré je našim sídlom MEP. Opísal debatu, ktorá prebehla začiakom júna vo výbore EDP na tému migrácie.

 Pierre Bornard, viceprezident YDE, odprezentoval oranizáciu, kde vysvetlil jej štruktúru a organizované podujatia, medzi iným zdôraznil, že YDE víta nových motivovaných členov, a podnecuje ich na podieľaní sa na komunikácii a iných projektoch. Sarah Robin, zástupca generálneho tajomníka YDE, popísal program nasledovného semináru a spôsob, ako by účastníci mali postupovať pri vyjadrovaní a zdieľaní svojich nápadov, a vypracovať príspevky ku každej zo spomínaných tém počas seminára.

V sobotu ráno sa všetci účastníci zhromaždili v priestoroch EstEnsemble aglomerácií (lokálnom úrade zodpovedajúcom za verejné služby). Starosta Bobigny, Stéphane de Paoli, privítal publikum v jednej z miestností obecnej rady. Po vysvetlení jeho presvedčenia, že multikulturalizmus má Európa v krvi, nám pripomenul, že on sám pochádza z rodiny talianskych imigrantov, teda je dieťaťom Európy. Neskôr sa účastníci rozdelili do troch skupín a pripojili sa k ich jednotlivým výborom, aby začali spoločne pracovať na jednotlivých úlohách.

Oliver Cadis, francúzsky senátor reprezentujúci francúzskych občanov žijúcich v zahraničí, otvoril svojím prejavom prvé zasadnutie. Podľa jeho názoru v Európe prevláda značný nedostatok rozvoja obchodných spoločností, ako aj malých či stredne veľkých obchodov. Napriek existencií európskeho obchodného prototypu, tento model nie je však dostatočne propagovaný členskými štátmi EÚ. Taktiež adresoval otázku zamestnania budúcnosti, ktorého navrhovaný slogan by mal byť “Bez ľudí, bez papierov”. On sám túto metódu už stihol uplatniť v jeho vlastnej firme, dovoľujúc jej profitovať z benefitov ako flexibilný pracovný čas a tiež rozhodovanie o špecifických zručnostiach v správnom čase.

Audition d’Olivier Cadic lors du séminaire… par JDE-YDE

Druhou prednášajúcou osobou bola Sophie Auconie, guvernérka Výboru svetových vôd a francúzska poslankyňa Európskeho parlamentu v rokoch 2009 – 2014. Podľa nej je existencia Európskeho pochopenia nášho dedičstva a kultúry závislá hlavne na vyučovaní európskych dejín a poznatkov o európskych krajinách. Poukázala na fakt, že výučba dejín 28 krajín Európskej únie, by mala byť výrazne posilnená na školách. Okrem toho dodala, že EÚ vyhlásením maďarského komisára pre vzdelávanie a štátnu príslušnosť, nevysiela správny signál európskej mládeži, keďže pochádza z krajiny, v ktorej v priebehu posledných mesiacov pozorujeme silnejúci autoritatívny impulz.

Audition de Sophie Auconie lors du séminaire… par JDE-YDE

Po slávnostnom obede so Sophiou Auconie, bol priestor prenechaný nášmu poslednému hosťovi, Generálovi Perruche.

Generál Perruche zastával funkciu generálneho riaditeľa vojenského štábu Európskej únie v rokoch 2004 – 2007. Od roku 2012 zastáva funkciu Prezidenta Eurodidentu Francúzska, asociácie ktorá združuje 14 krajín a špecializuje sa na otázky európskej obrany.

Podľa Generála Perruche, fundametálny problém Európy spočíva v tom, že európske národy presadzujú zručnosti ktoré strácajú alebo už stratili. Malo by sa pamätať na fakt, že posledná Francúzska Biela kniha o ochrane bola vydaná v roku 2013, a obsahuje kapitolu, ktorá sa zameriava na otázku, čo môže Európa spraviť pre Francúzsko, ale čo nemôže Fracúzsko spraviť pre Európu. Táto kapitola veľmi dobre zachytáva momentálnu situáciu európskej kooperácie a problémy národného egoizmu.

Audition du Général Jean-Paul Perruche lors du… par JDE-YDE

Spomínané tri komisie pokračovali v ich práci až do neskorého popoludnia, večer sa účastníci zhromaždili pri večeri organizovanou EDP.

V nedeľu ráno v priestoroch MoDem prezentovali reportéri z každej komisie prvotné návrhy vypracované ich komisiou, a taktiež odpovedali na mnohé otázky členov z ostatných komisií.

Víkend skončil spoločným posedením s PDE, kde účastníci semináru mohli v priateľskej atmosfére ukončiť ich seminár vzájomnou výmenou kontaktov, aby mohli spolupracovať na ukončení prác na návrhoch v komisiach, ktoré budú poslané poslancom Európskeho parlamentu v priebehu tejto jesene, aby prispeli k prebiehajucej debate v rámci skupín EDP a ALDE.

Zastavme utečeneckú krízu v Európe!

V uplynulých týždňoch a mesiacoch sa migrantská kríza značne zhoršila: celé rodiny riskujú vlastné životy aby utiekli pred vojnou, krvavé nepokoje v Macedónsku, preplnené utečeneské kempy v Grécku, podpaľačské útoky v Nemecku, desiatky udusených ľudí v nákladnom aute – to sú len niektoré prípady, ktoré šokovali verejnosť. Mládežnícke politické organizácie v Európe podrobne moniturujú vývoj a sú nim znepokojené. Chceme zaujať jasné stanovisko proti týmto zhoršujúcim sa ľudským podmienkam: Európska únia musí konať a potrebuje v tomto procese prevziať zodpovednosť.

1. septembra začala najintenzívnejšia fáza luxemburského predsedníctva v Rade EÚ a my od nej očakávame konkrétne výsledky týkajúce sa utečencov a azylovej politiky z Rady ministrov zodpovedných za spravodlivosť a vnútorné veci ako aj od samotnej Európskej rady. Tí, v ktorých právomoci je robiť rozhodnutia musia vyjednať súdržnú a stálu stratégiu a nájsť dlhodobé odpovede k tejto humanitárnej kríze.

Mládežnícke politické organizácie preto robia výzvu k solidarite a apelujú na zodpovedných aby sa vyjadrili akým smerom sa uberáme: progresívne hodnoty v Európe nemôžu podľahnúť pohľadu na svet, ktorý je živený nenávisťou, rasizmom, fundamentalizmom a mizogýniou. Európa by mala žiariť ako maják nádeje pre humánne a progresívne hodnoty. Utečenci, ktorí čelia tvárou v tvár zúfalstvu a nebezpečenstvu potrebujú všetku našu podporu. My, mladí Európy, nemáme v úmysle mlčky tolerovať utrpenie ľudí, ktorí sa topia, zomierajú od smädu, dusia v stiesnených priestoroch alebo sú zabití na ceste za lepším životom. Žiadame udržateľné riešenia utečeneckej krízy a budeme podrobne sledovať európskych lídrov, ktorí budú spoluzodpovední za tragédie v Európe či mimo nej.

Pod výzvu sa podpísali niektoré Pan-európske mládežnícke organizácie: FYEG (Federation of Young European Greens), Jeunes Démocrates Européens, IUSY (International Union of Socialist Youth),LYMEC (European Liberal Youth)YES (Young European Socialists)YFJ (European Youth Forum),JEF (Young European Federalists); a viac ako 60 národných mládežníckych organizácií, medzi ktorými sú aj naši členovia: Jeunes Démocrates and UDI Jeunes (France), Alternativa Giovanile (San Marino), Mladi Europania/Young Europeans (Slovakia).

Letná akadémia ALDE 2015

Cieľom tohtoročnej Letnej akadémie skupiny ALDE je oboznámiť účastníkov o tom, koho a čo skupina ALDE v Európskom parlamente zastupuje a diskutovať o riešení pre rast Európy a zamestnanosti mládeže. Akadémia bude príležitosťou porozumieť ako skupina ALDE a jej frakcie fungujú t.j. ALDE v parlamente, jej dve politické strany (EDP-PDE a ALDE), politické nadácie (IED a ELF), ich mládežnícke organizácie ako aj skupina vo Výbore regiónov.

Vďaka myšlienkám a diskusiám s účastníkmi akadémie chceme lepšie porozumieť veľkému problému, ktorému dnešná mladá generácia čelí: nezamestnanosti mladých. Spoločne sa bude diskutovať o témach ako odchod vzdelaných ľudí z niektorých krajín EÚ, mobilita, voľný obchod, podnikanie a vzdelávacie programy. Počas týchto dvoch intenzívnych dní sa mladí liberáli a demokrati zídu v Bruseli a prispejú k vytvoreniu “Európy pre mladých“.

Medzi rečníkmi nebudú chýbať  Marian Harkin, Jean Arthuis, Jean Marie Beaupuy, François Lafond.

Aktuálne dianie z akadémie môžete sledovať na Twitteri pod #Youth4Europe.

Vďaka akadémii ALDE sa od roku 2007 pravidelne stretáva viac ako 100 mladých liberálov a demokratov z celej Európy vrátane Macedónska, Ruska, Ukrajiny, San Marina či Bosny a Hercegoviny. Mladým ľuďom sa naskýta jedinčená príležitosť stretnúť sa, vypočuť si a diskutovať s poslancami Európskeho parlamentu, zástupcov európskych inštitúcií a expertov z oblastí, na ktoré je akadémia zameraná.

Facebook-cover-SummerAcademy-hashorange

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI