Rezolúcia o identite, kultúre a vzdelávaní (kongres YDE 2018)

Posilňovanie európskych hodnôt a spoločnej identity prostredníctvom kultúry a vzdelávania

My, Mladí Demokrati pre Európu, vidíme rastúce populistické hnutia a euroskepticizmus ako hrozbu pre európske hodnoty demokratickej spoločnosti. Domnievame sa, že najlepším spôsobom, ako riešiť tieto výzvy, je prostredníctvom vzdelávania a kultúry zlepšiť otvorenosť a rozvíjať multikultúrne porozumenie.

Posilniť európsku spoločnú identitu

Naše moderné európske spoločnosti sú výsledkom spoločnej histórie a nie výsledkom súhrnu jednotlivých národných príbehov. Cítime, že je pre mladých Európanov potrebné, aby si uvedomili túto skutočnosť. A aké inštitúcie by boli vhodnejšie než školy, aby sa zabezpečil historický prenos informácií a prebudenie občanov?

Nenákladné a symbolické učebnice histórie, ktoré by boli spoluvybudované európskymi krajinami, by mohli byť vhodnou odpoveďou. Uznávajúc špecifiká každej kultúry, táto príručka by mohla vytvoriť nadnárodnú perspektívu vzťahov medzi krajinami s cieľom poskytnúť študentom stredných škôl spoločnú a obohatenú históriu, a tým lepšie pochopiť individuálnu národnú víziu.

V súčasnom kontexte obnoveného vnútorného napätia na kontinente a tvárou v tvár vznikuajúcim populistickým politickým silám je viac než kedykoľvek predtým potrebné realizovať tento projekt.

V súlade so školským vzdelávaním musí byť Deň Európy kľúčovým momentom vo vzdelávaní mladých Európanov. Navrhujeme, aby bol tento deň osobitný v európskych školách, najmä so špeciálnym zameraním na európske dejiny a hodnoty.

Zlepšiť mobilitu v celej Európe

Miera geografickej mobility v krajinách EÚ a medzi krajinami EÚ dosahuje okolo jedného percenta, čo je dvakrát menej ako miera mobility v USA, Kanade alebo Austrálii.

Vieme však, že geografická mobilita môže byť silným nástrojom v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí a posilnenie európskej súdržnosti. Mali by sme si tiež všimnúť, že dnes mladí ľudia, ktorí sa sťahujú do iných krajín EÚ, sú pomerne dobre vzdelaní a pochádzajú z finančne stabilného prostredia, preto je málo pravdepodobné, že budú trpieť dlhodobou nezamestnanosťou. Našou výzvou je preto rozvíjať geografickú mobilitu všetkých mladých Európanov.

V posledných desaťročiach Európa spustila niekoľko programov na zabezpečenie toho, aby mladí Európania získali vzdelanie alebo pracovné skúsenosti v zahraničí. Bývalý program Leonardo, súčasné projekty Erasmus + a Comenius dokázali zvýšiť informovanosť o vnútroeurópskej

mobility na krátky čas a znížili prekážky, pri presune do zahraničia za štúdium alebo prácou. Je však potrebné urobiť viac.

Podporujeme nové iniciatívy, ktoré majú byť spustené na celoeurópskej úrovni. Našim cieľom je najprv zvýšiť podporu z programu Erasmus na združenia. Mladí Európania sa angažujú v mnohých združeniach a realizujú projekty v rôznych oblastiach od športu až po zmierňovanie chudoby. Títo mladí lídri by mali mať väčší úžitok z opatrení EÚ na podporu angažovanosti mládeže na celom kontinente.

Po druhé, chceme stanoviť spoločný rámec pre záverečnú skúšku stredných škôl s cieľom začať konvergenciu v Európe pre prístup k vysokoškolskému a odbornému vzdelaniu.

Po tretie, myslíme si, že je čas na spustenie obnovenia takzvaných “európskych tried” iniciovaných verejnými orgánmi. Viac Európanov by sa malo zúčastniť na týchto triedach a stráviť semester v inej európskej krajine predtým, než dosiahne 18 rokov.

Budovať spoločnú kultúrnu politiku pre mladých ľudí

Od roku 1992 je kultúra európskou kompetenciou. Je preto veľmi dôležitá v procese európskej konštrukcie: umožňuje vnímať EÚ ako globálny projekt a nielen ako národnú perspektívu. Umenie a kultúra majú významnú úlohu pri zvyšovaní pocitu spolupatričnosti v spoločenstve a pri zabezpečovaní sociálnej integrácie, hospodárskeho rozvoja, rovnosti a integrácie. Preto má zmysel podporovať ju v európskom meradle.

Je potrebné sprístupniť kultúru čo najväčšiemu počtu ľudí. Na jednej strane by mohlo byť zaujímavé spájať územia, v ktorých kultúra nie je vždy prístupná.

Po prvé, rovnako ako európske hlavné mestá kultúry si dokážeme predstaviť putovné výstavy z najväčších európskych múzeí do stredne veľkých mestských oblastí, ktoré nemajú medzinárodne uznávané múzeá, a tak by znamenali nový spoločenský impulz pre miestne umelecké spoločenstvá.

Súčasne je možné vytvoriť dlhodobé partnerstvá medzi rôznymi mestskými a vidieckymi oblasťami, čím sa medzinárodne uznávaní umelci dostanú do oblastí, ktoré by inak neboli prístupné.

Musíme pripustiť, že Eurovision je v súčasnosti jediným obdobím roka, keď sa Európania ocitnú vedľa seba v televízii. Preto si môžeme predstaviť vytvorenie európskych médií venovaných mládeži, ktoré by zvyšovali povedomie o našom spoločnom členstve, pričom by poukazovali na bohatstvo a rozmanitosť našich národov.

Napokon, tretím návrhom by mohlo byť vytvorenie európskeho “kultúrneho poukazu”, ktorý by mohol byť distribuovaný 18-ročným mládežníkom prostredníctvom systému partnerstiev s rôznymi kultúrnymi inštitúciami, ktoré im umožnia získať bezplatnú kultúrnu poukážku. To by podporilo prístup ku kultúrnym zážitkom pre všetkých mladých Európanov: vstup do opery, divadla, ale aj kina a na koncerty.

Cieľom týchto troch návrhov je zvýšiť povedomie európskej verejnosti o kultúre, a to aj mimo veľkých mestských oblastí, a taktiež zvýšiť citlivosť mládeže na uvedomenie si bohatstva, ktoré existuje v rámci Európskej únie.

Rezolúcia o demokracii (Kongres YDE 2018)

Národné záujmy často zatieňujú spoločné európske záujmy, čo vedie k nedostatku jednoty a odhodlaniu k spoľahlivému a jednotnému nadnárodnému Projektu EÚ.

Navyše boli v posledných rokoch viacnásobne porušované demokracia, ľudské práva a legislatíva, ktoré považujeme za hlavné aktíva Európskej únie.

Z tohto dôvodu sa suverenita stala jednou z hlavných otázok, ktoré treba riešiť, a to právo občanov rozhodovať o svojom vlastnom budúcom a politickom, hospodárskom a spoločenskom osude. Koncept suverenity musí byť skutočne spojený s pojmom demokracia. Je neprijateľné, aby občania nemali prístup k suverenite v spoločnosti, ktorá si vyžaduje väčšiu politickú a sociálnu účasť. Rozhodne sme proti akémukoľvek modelu riadenia, ktorý bráni občanom, aby v ňom zohrávali aktívnu úlohu.

V tomto zmysle zastávajú mladí demokrati pre Európu spoločnú suverenitu medzi Európskou úniou a občanmi v rámci viacúrovňového riadenia. Demokracia je v skutočnosti hlavným pilierom legitímnosti Európskeho projektu, a preto Mladí Demokrati pre Európu preukazujú svoj silný záväzok voči demokratickým hodnotám EÚ: rovnosti, začleneniu, rozmanitosti, súdržnosti, tolerancií a rešpektu.

CETA, ponaučenia z neúspechu

CETA, dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kanadou, bola konečne dňa 30.októbra podpísaná. Stalo sa tak po niekoľkých dňoch neistoty v dôsledku opozičného stanoviska Valónskeho parlamentu k uzavretiu zmluvy. Mladí Demokrati pre Európu vítajú tento výsledok ale zároveň ich mrzí, že táto epizóda EÚ zbytočne ďalej oslabila. Môžeme z tohto vyvodiť tri dôležité lekcie.

Potreba demokracie, otvorenosti a transparentnosti by nemala byť nikdy podceňovaná ale riadne adresovaná. Samotný Donald Tusk priznal, že debata vyvolaná Valónmi bola predovšetkým „o zisku“ prostredníctvom odovzdávania „dôveryhodných informácii“ občanom. V skutočnosti Európska komisia musí prevziať svoju zodpovednosť za „vládu Európskej únie“ a vysvetľovať svoje projekty európskym občanom priamo v médiách ako by urobila každá národná vláda pri príprave národných zákonov. Takejto dramatickej situácii sa dalo predísť keby sa Európska komisia zapojila do dialógu s valónskou stranou skôr. Toto je potrebné mať na zreteli pri všetkých budúcich rokovaniach.

Avšak táto potreba transparentnejších postupov by mala byť v prvom rade uplatňovaná na európskej úrovni s lepším a čo najskorším zapojením Európskeho parlamentu a verejnej mienky do rokovaní. Každá z týchto zmlúv podpísaná Európskou úniou je ratifikovaná takmer 40 národnými alebo regionálnymi parlamentmi a je nemysliteľné, že jedno odmietnutie môže ohroziť celý proces. Toto súvisí s dôveryhodnosť Európskej únie ako globálneho hráča. EÚ a Európsky parlament preto musia získať silnejšie kompetencie práve v obchodnej politike.

Dôvodom zamietnutia dohody o voľnom obchode nebolo len ich nedostatok transparentnosti ale aj pochybnosti o výhodách voľného obchodu ako takého. Sme presvedčení, že voľný obchod prináša bohatstvo a príležitosti pre obyvateľstvo ale zároveň aj napriek jeho výhodám prináša voľný trh aj svojich porazených. Preto by sa mali okamžite aplikovať európske nástroje na ochranu. Ak Európa a jej členské štáty nevytvoria udržateľnejší rámec voľného obchodu vždy bude existovať riziko, že populisti rozšíria svoj pohľad na vec. Voľný obchod nemôže byť jediným politickým horizontom pre európskych občanov.

Picture: European Parliament AudioVisual Department

InterRail lístky pre európsku mládež zadarmo: nesprávny návrh

Young Democrats for Europe, nadväzujúc na  tohtotýždňovú podporu Európskeho parlamentu novely Európskej ľudovej strany k  dlhodobému rozpočtu, ktorá zabezpečuje finančné prostriedky pre túto iniciatívu, sa rozhodli vyjadriť svoj postoj k tomuto návrhu.

Violeta Bulc, eurokomisárka pre dopravu, sa nedávno vyjadrila v Európskom parlamente, že je pripravená presadiť starú myšlienku bezplatných InterRail lístkov, ktoré by boli darované každému  mladému človekovi na jeho/jej osemnáste narodeniny, čo vyvolalo vlnu nadšenia medzi europoslancami a úradníkmi v Bruseli. Tieto lístky umožnujú ich držiteľom niekoľko týždňov slobodne cestovať po Európe a rýchlo sa stali majstrovským kúskom spomedzi nástrojov pre mladých európanov. Cieľ tohto opatrenia je jasný: zvýšená mobilita mladých a podpora euróspkej identity medzi novými generáciami. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať tento návrh zaujímavý, my, Demokrati, ho nevnímme ani ako legitímny politický nástroj a ani ako účinný spôsob nárastu mobility, či boja proti euroskepticizmu.

V prvom rade, tento nápad bude nesmierne nákladný. Odhady sa rôznia – od 1,5 až po 3 miliardy eur, čo predstavuje 1 až 2 % rozpočtu EÚ v čase, keď je tento rozpočet predmetom zúrivých vyjednávaní a navyše je aj pod silným tlakom kvôli finančnému dopadu Brexitu. Ktorý program bude okrátený o rozpočet, aby sme vedeli zaplatiť tento veľkorysý plán? Aký ďaľší zdroj financovania je k dispozícii? Tieto otázky ostávajú nezodpovedané.

Nechceme tvrdiť, že budovanie pocitu európskej spolupatričnosti nestojí za niekoľko miliárd. To určite stojí. Ale je neisté, či ponuka InterRail lístkov je tým nejlepším spôsobom oživenia lásky pre EÚ medzi mládežou. Časté výlety v rámci celej Európy už sú realitou pre mnohých mladých európanov vďaka InterRail-u a nízkonákladovým leteckým spoločnostiam. Lepšou alternatívou by bolo tieto peniaze  použiť na financovanie Erasmu, keďže rozpočet pre tento program je v posledných rokoch pod hrozbu a ešte stále zostáva nedostupný pre mnoho študentov. Tieto peniaze by takisto mohli byť užitočné pre program Erasmus pre učňov, ktorý bol navrhnutý naším europoslancom Jeanom Arthuisom.

Táto myšlienka je problematická aj z politického hľadiska. Je naozaj úlohou vlády ponúkať voľné jazdy za peniaze daňových poplatníkov? A aj keby to tak bolo, je toto úlohou Európskej únie? Ak musíme niečo spraviť, aby sme pomohli menej majetním objavovať ich  kontinent, národné vlády sú dokonale schopné a aj lepšie prispôsobené k tomu, aby takúto myšlienku sprostredkovali. Nemali by sme dovoliť kritikom mať pravdu v časoch, keď je odpor voči Únii rekordne vysoký a je považovaná za zbytočnú inštitúciu.

Okrem toho, EÚ má k dispozícii lepšie nástroje na uľahčenie a zlacnenie cestovania pre všetkých európskych občanov. EÚ by mohla pokračovať v otváraní európskej železničnej siete pre hospodársku súťaž, hlavne čo sa týka medzinárodných liniek, ktoré sú momentálne v zabudnutí. Pokiaľ sa EÚ snaží zvýšiť mobilitu celkovo, mala by tak robiť prelomením bariér na kontinente, v čom je vskutku dobrá už celé posledné desaťročia.

Jednoducho povedané: tento plán je demagogický a klientelistický. Je jednoducho nesprávne kupovať si lásku voličov darčekmi. Je absurdné očakávať, že si získame rešpekt mladých ľudí tým, že im ponúkneme výlet za objavovaním divov Európy. Mladí sú perfektne schopní racionálne pochopiť, prečo je EÚ tak dôležitá v ich životoch a pre ich budúcnosť.

EÚ je výnimočná cesta, ktorá spravila viac pre prepojenie európskych národov, než ktorákoľvek iná inštitúcia. A presne preto, by sa EÚ mala vzdať  tejto myšlienky, ktorá naruší jej dôveryhodnosť a nespraví nič pre jej zlepšenie. Veríme, že dlhodobé riešenia a hlboké zmeny v politike EÚ sú jediným spôsobom pre posilnenie európskej identity a získanie autonómie pre európsku mládež.

Vincent Delhomme

This article was originally published on the College of Europe blog : https://blog.coleurope.eu/2016/10/14/free-passes-for-interrail/

Picture: MSc Utrecht

Demokracia: základný kameň slobodnej spoločnosti

// Text bol publikovaný 3. júna v YO!Mag, a online magazíne  European Youth Forum.

Kto dnes nie je demokrat? Vzdnihnite ruku. Môžete sa pýtať, čo to vôbec znamená deklarovať o sebe, že ste demokrat, keď dnes je predsa každý demokrat? My, Young Democrats for Europe staviame demokraciu do jadra našej angažovanosti. Demokracia nie je, a nemala by byť krátkodobou udalosťou nášho občianstva. Demokracia nie je pravideľným cvičením na zachovanie moci pre zopár vyvolených, no konštantný smer života, stále úsilie každého z nás. Demokracia je štít na ochranu nášho životného štýlu. Štít, ktorý musíme zase ochraňovať my, keď je napadnutý.

Pacifistický, každodenný boj

Pre nás znamená demokracia viac ako len jednoduchú metódu riadenia, je to duch zahrňujúci hodnoty slobody a humanizmu. Demokracia má byť realizovaná pravidlami, o ktorých rozhodujete vy, je to rovnosť, rovnaká účasť všetkých, ľudská dôstojnosť. Je to možnosť osvietenej diskusie a osvietených rozhodutí. Demokracia, autonómia a ľudské práva idú ruka v ruke.

Práve z týchto dôvodov, demokracia má byť zachovaná a ochraňovaná. V dobe, keď populismus hrá na naše city a využíva náš strach, keď politici dramatizujú krízy a problémy, ku ktorým by sa malo pristupovať s vážnosťou, etikou a profesionálnosťou, ožíva deštrukčná idea, že demokratické režimy sú slabé, a že vládca je potrebný na riadenie spoločnosti. Vzrastajúce autoritárstvo v Európe je znepokojujúce, náš strach funguje ako časostroj, ktorý nás môže posunúť len vzad. Stojíme v prvej línii obrany demokracie a vyzývame všetkých občanov, aby sa stali súčasťou tohto pacifického a každodenného boja za demokraciu.

Demokracia by nemala byť len ochraňovaná, ale taktiež posilnená. Zvýšená politická participácia, demokratická kontrola a priame rozhodovania občanov, môžu byť zabezpečené vďaka novým možnostiam, ktoré ponúka digitálna doba. Vzdelanie hrá kľúčovú úlohu v odovzdávaní schopností na zapojenie sa do občianskeho života.

Aplikujme túto ambíciu pre demokraciu do subjektu, ktorý sa usilujeme ochrániť a expandovať; do Európskej únie. Chceme viac demokratickejšiu Úniu, a taktiež chceme, aby Únia ochraňovala demokraciu. Nechceme miešať naše hlasy s hlasmi tých, ktorí vykresľujú Európsku úniu ako nedemokratickú inštitúciu. Demokracia je nepochybne prítomná v EÚ, v Parlamente, ktorý je priamo volený občanmi, v Rade, zhromaždujúcej členov zvolených občanmi, či v Komisii, ktorej líder je zvolený z dvoch už spomenutých inštitúcií. Každopádne, EÚ má pred sebou potrebný progres v oblastiach zvyšovania transparentnosti, upevňovania postavenia Parlamentu a otvárania nových priestorov pre vyššiu účasť. Silne podporujeme všetky spomenuté oblasti rozvoja.

Ďalej chceme silnejšiu EÚ, v oblasti demokracie v samostatných štátoch. Krajiny, v ktorých je ohrozený právny štát, ústavný systém či sloboda prejavu, musia byť ihneď monitorované, v prípade potreby stíhané.  Dôveryhodnosť sľubu, ktorý sme dali nielen občanom Európy ale aj  zvyšku sveta, je nesmierne dôležitý.

Bez preceňovania veríme, že demokracia je základný kameň slobodnej spoločnosti a sveta v mieri, a jej ochrana má obrovský význam.

Mathieu Camescasse a Vincent Delhomme

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI