Mládežnícke politické organizácie: Nahraďte dohodu medzi EÚ a Tureckom za dôstojnú migračnú politiku

Dnes je to rok čo vstúpila do platnosti zmluva medzi Európskou úniou a Tureckom o premiestnení utečencov.

 Pri absencii funkčnej schémy prerozdeľovania utečencov v rámci Európskej únie bola uzavretá dohoda, ktorá mala účinne odtlačiť utečencov späť do Turecka, ktoré je považované za bezpečnú krajinu. Existuje však množstvo správ od popredných organizácií pre ľudské práva, že Turecko pre utečencov bezpečné nie je (HRWAmnesty International).

Dohoda medzi EÚ a Tureckom znížila intenzitu utečeneckých vĺn na tzv. trase východného Stredomoria z Turecka do Grécka. Zvýšil sa však počet migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy tzv. trasou stredného Stredomoria zo severnej Afriky do Talianska. Druhá trasa je však oveľa nebezpečnejšia než tá prvá, čo každoročne vedie k nárastu úmrtí utečencov. Viac ako 5000 migrantov prišlo v Stredomorí o život v roku 2016 – to je viac ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom roku. V prvých dvoch mesiacoch roku 2017 je počet obetí v Stredozemí už vyšší dokonca ako v predošlom roku. Prevažná väčšina týchto obetí sa pokúšala dostať do Talianska (zdroj: IOM).

O rok neskôr s poľutovaním konštatujeme, že dohoda medzi EÚ a Tureckom zhoršila už aj tak strašnú situáciu tisícok vysídlencov. Okrem toho na základe dohôd s ešte menej stabilnými krajinami, ako je Líbya a iné krajiny na severe Afriky, ktoré vychádzajú z dohody medzi EÚ a Tureckom hrozí, že zraniteľní utečenci sa ocitnú v ešte neľudskejších podmienkach. Preto požadujeme nasledovné:

  1. Okamžitú implementáciu funkčného rámca pre presídľovanie utečencov v Európskej únii. Veľkosť kvót musí odrážať skutočné potreby ochrany žiadateľov o azyl.
  2. Dostatočnú podporu pre krajiny prvého kontaktu, najmä pre Grécko a Taliansko, na zabezpečenie dôstojných životných podmienok pre utečencov a zdrojov potrebných na rýchle vybavenie žiadostí o azyl.
  3. Zrušenie Dublinského nariadenia a ukončenie znárodňovania azylovej politiky vo všeobecnosti.
  4. Zriadenie Európskej agentúry pre azyl a migráciu zodpovednej za preskúmanie žiadostí o azyl. Táto agentúra je ďalej zodpovedná za koordináciu vnútroštátnych agentúr zaoberajúcimi sa azylovými procesmi a zvyšovanie efektívnosti a udeľovania práv utečencom prostredníctvom dôsledného uplatňovania existujúcich európskych noriem.
  5. Vytvorenie legálnych migračných kanálov s cieľom zachrániť životy a obmedziť obchodovanie s ľuďmi vo všetkých členských štátoch EÚ; ďalej je potrebné aby členské štáty spoločne zaviedli “humanitárny vízový systém”, ktorý umožní utečencom legálne vstúpiť na územie EÚ, a teda utečenci budú schopní žiadať o azyl na základe humanitárnych dôvodov ihneď pri príchode. Prijatie spoločných kritérií pre tieto víza a umožnenie žiadateľom o azyl požiadať všetky krajiny EÚ na akomkoľvek veľvyslanectve EÚ vytvorí spoločnú azylovú politiku na európskej úrovni.
  6. Zrušenie dohody medzi EÚ a Tureckom a zastavenie plánov na uzatvorenie ďalších podobných dohôd s tretími krajinami, napríklad s Líbyou, až kým neexistujú záruky, že všetky dohody s tretími krajinami sú v súlade s medzinárodnými humanitárnymi právnymi záväzkami členských štátov EÚ. Štáty EÚ by mali spoločne pracovať na vyrovnávaní rozdielov vo finančnej zodpovednosti členských štátov pri riadení vonkajšej hranice, aby sa zabezpečilo, že žiadna krajina nebude cítiť, že je potrebné externalizovať hraničnú kontrolu do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.
  7. Pridelenie dostatočných zdrojov do Fondu pre azyl a migráciu, ktorý bude zahŕňať bývalé fondy v oblasti azylu a utečencov, vo Viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2014 – 2020. EÚ by mala zabezpečiť súlad priorít a financovania vonkajšej pomoci s prioritami a fondmi EÚ v oblasti azylu a migrácie.

Signatári:

EFAy – European Free Alliance Youth
European Liberal Youth (LYMEC)
Young Democrats for Europe (YDE)
Young European Socialists
IUSY – International Union of Socialist Youth
Youth of the European Left
IFLRY – International Federation of Liberal Youth
Young European Federalists [JEF]
Federation of Young European Greens – FYEG

Fotografia Elias Markou

YDE podpísalo výzvu na riešenie utečeneckej integrácie a zamestnania

Investovanie do riešení pre utečencov / migrantov a vytváranie kvalitných pracovných príležitostí pre mladých.

Mládež naprieč Európou bola do veľkej miery zasiahnutá migračnou a utečeneckou krízou, a často  ako prvá hlásala ochranu ľudských životov. Najmä občianske a mládežnícke organizácie spravili všetko v ich silách na prevedenie dobrej vôle mladých ľudí do adekvátnych odpovedí a zabezpečenia urgentných potrieb migrantov a utečencov na lokálnej aj národnej úrovni. Mládež, často na báze dobrovoľníctva, pomáha regulovať humanitárnu krízu v európskych krajinách.

Keď Komusia uviedla dnešný návrh na riešenie migračnej krízy – prehlasujeme, že jednotné európske riešenie migračnej a utečeneckej krízy, zameriavajúce sa na solidaritu a európske hodnoty je naliehavo potrebné. Európa sa nemôže a nesmie vrátiť k znovuzavedeniu hraníc.

Mládež chce pokračovať v spoluúčasti na európskom riešení tejto krízy, veriac, že jednotné riešenie vytvorí viac kvalitných pracovných príležitostí nielen pre migrantov a utečencov, ale aj pre mladých ľudí.

Vyzývame na úsilie zamerať sa na nasledujúce:

Prijatie utečencov a migrantov: Zabezpečenie zaobchádzania s nimi spôsobom, ktorý chráni a dodržuje ich práva v súlade s európskymi hodnotami. Vytváranie pracovných príležitostí v Európe; európske hranice by mali byť v Európe a nie vylúčené do Turecka alebo iných krajín.

Humanitné programy poskytujúce služby a dôstojné podmienky pre migrantov a utečencov; ktoré musia zahŕňať prispôsobenú podporu pre utečencov a migrantov.

Začleňovacie programy angažovaním utečencov a migrantov do lokálnych komunít. Mládež a mládežnícke organizácie majú jedinečné postavenie vykonávať túto úlohu, prenechávajúc im náš otvorený a pozítívny postoj k utečencom a migrantom. V prípade ich úspešného začlenenia, môžu vytvoriť sociálnu integráciu a harmóniu, ako príklad občianskych či mierových vzdelávacích programov, ktoré môžu uľahčiť výmeny týkajúce sa identity. Tieto  výmeny môžu taktiež vytvoriť množstvo kvalitných zamestnaní pre európsku mládež, utečencov a migrantov, zahrňujúc ich schopnosti a kompetencie získané formou neformálnych edukačných programov.

Konkrétne činnosti mládežníckych organizácii:

Don Bosco Mládežnícka sieť dobrovoľníkov v Nemecku, Taliansku, Španielsku a Rakúsku ponúka bezplatné jazykové kurzy a športové/oddychové aktivity pre mladých utečencov, ako prvý krok k ich integrácii do lokálnej komunity.

Skauti sprostredkovávajú stany, lieky a základnú lekársku asistenciu, organizujú zbierky darov medzi spoluobčanmi, pripravujú jedlo dbajúc na obmedzenia podľa rôznych náboženstiev, či dennodenne sprostredkovávajú ich distribúciu.

Celé znenie výzvy je dostupné tu

 

Signátori: Austrian Youth Council, European Liberal Youth, Federation of Young European Greens (FYEG), Young European Socialists,  Don Bosco Youth-Net, European Federation for Intercultural Learning (EFIL), World Organization of the Scout Movement (WOSM), Young Democrats for Europe (YDE). Koordinové: European Youth Forum.

Európa už ďalej nesmie ostať pasívna voči maďarskému správaniu

Dňa 21. septembra , prijal maďarský parlament nový zákon týkajúci sa žiadateľov o azyl: nový zákon umožňuje polícii a armáde začať paľbu na migrantov v určitých situáciách, paľba samozrejme nemá v úmysle migrantov zabiť. Tento zákon je najnovšie provokáciou od Orbánovej vlády, ktorá porušuje ideály a hodnoty, ktoré sú základom Európskeho projektu. Žiaľ, Európska únia je pasívna voči správaniu Orbánovej vlády. My, ako politická mládežnícka organizácia, nemôžeme tolerovať porušovanie mnohých  ustanovení zakotvených v zmluvách a Charte základných práv Európskej únie. Obraciame sa na európskych predstaviteľov a vyzývame ich, aby  v krátkom časovom horizonte prijali vhodné opatrenia, ktoré ukážu, že sa len ticho neprizerajú,  najmä v čase keď sa v Európe objavujú politiky nezlučiteľné s našou víziou.

Nedostatok reakcií zo strany Európskej únie na Orbánovu politiku pôsobíakoby sa EÚ neriadila rovnakým meter voči jednotlivým členským štátom. Ako sa dá odôvodniť to, že EÚ je prísna pri konfrontácií krajiny, ktorá neplní finančné záväzky, tak ako to bolo v prípade Grécka no v prípade iného členského štátu mlčí pri porušovaní základných hodnôt Únie? Bez ohľadu na preferencie alebo politickú príslušnosť, členský štát, ktorý spochybňuje šesťdesiatročnú snahu budovania Európy nemôže konať beztrestne ani pokiaľ ide o princíp subsidiarity.

V tejto situácii požadujeme:

Pána Jean-Claude Junckera, predsedu Európskej komisie, aby prehlásil, že konaním Maďarska dochádza k porušovaniu európskych hodnôt (článok 2 Zmluvy o EÚ ), ​​a začal sankčného konanie tak ako je stanovené v článku 7 Zmluvy o Európskej únii.

Hlavy európskych štátov a vlád by mali pripomenúť základné hodnoty EÚ, ako sú uvedené v zmluvách a podniknúť opatrenia voči členským štátom, ktoré ich porušujú.

Pána Donalda Tuska, predsedu Európskej rady, aby otvoril túto tému počas nadchádzajúceho summitu. Prerokovanie tejto témy je nutné a doposiaľ ešte nebola spomenutá.

Pána Manfreda Webera, predsedu skupiny EPP; pána Gianni PITTELLu, predseda skupiny S&D; pána Syed Kamallu, predsedu skupiny ECR; p. Guya Verhofstadta, predsedu skupiny ALDE; slečnu Rebeccu Harms a pána Philippe Lambertsa, spolu-predsedov ZelenýchALE k riešeniu danej záležitosti v Európskom parlamente, a aby vzali na vedomie porušovanie európskych hodnôt Maďarskom (článok 2 ZoEÚ), ​​a taktiež na vytvorenie tlaku na Európsku komisiu aby príslušne reagovala.

Chceme pripomenúť  naše veľké odhodlanie o udržanie maďarských občanov v EÚ. Ľutujeme izoláciu krajiny spôsobenú vládnou politikou Orbána, ktorá vedie k budovaniu politickej i fyzickej prekážky, takej aká bola vybudovaná na rumunských, srbských a chorvátskych hraniciach.  Považujeme aj EÚ za čiastočne zodpovednú za zhoršenie situácie nakoľko nevytvára hlbšiu integráciu a podmienky solidarity medzi členskými štátmi dostatočne.

Výzvu podpísali Young Democrats for Europe a dve z našich organizácií : Jeunes Démocrates (Francúzsko) a Euzko Gaztedi Indarra (Baskicko).

Zastavme utečeneckú krízu v Európe!

V uplynulých týždňoch a mesiacoch sa migrantská kríza značne zhoršila: celé rodiny riskujú vlastné životy aby utiekli pred vojnou, krvavé nepokoje v Macedónsku, preplnené utečeneské kempy v Grécku, podpaľačské útoky v Nemecku, desiatky udusených ľudí v nákladnom aute – to sú len niektoré prípady, ktoré šokovali verejnosť. Mládežnícke politické organizácie v Európe podrobne moniturujú vývoj a sú nim znepokojené. Chceme zaujať jasné stanovisko proti týmto zhoršujúcim sa ľudským podmienkam: Európska únia musí konať a potrebuje v tomto procese prevziať zodpovednosť.

1. septembra začala najintenzívnejšia fáza luxemburského predsedníctva v Rade EÚ a my od nej očakávame konkrétne výsledky týkajúce sa utečencov a azylovej politiky z Rady ministrov zodpovedných za spravodlivosť a vnútorné veci ako aj od samotnej Európskej rady. Tí, v ktorých právomoci je robiť rozhodnutia musia vyjednať súdržnú a stálu stratégiu a nájsť dlhodobé odpovede k tejto humanitárnej kríze.

Mládežnícke politické organizácie preto robia výzvu k solidarite a apelujú na zodpovedných aby sa vyjadrili akým smerom sa uberáme: progresívne hodnoty v Európe nemôžu podľahnúť pohľadu na svet, ktorý je živený nenávisťou, rasizmom, fundamentalizmom a mizogýniou. Európa by mala žiariť ako maják nádeje pre humánne a progresívne hodnoty. Utečenci, ktorí čelia tvárou v tvár zúfalstvu a nebezpečenstvu potrebujú všetku našu podporu. My, mladí Európy, nemáme v úmysle mlčky tolerovať utrpenie ľudí, ktorí sa topia, zomierajú od smädu, dusia v stiesnených priestoroch alebo sú zabití na ceste za lepším životom. Žiadame udržateľné riešenia utečeneckej krízy a budeme podrobne sledovať európskych lídrov, ktorí budú spoluzodpovední za tragédie v Európe či mimo nej.

Pod výzvu sa podpísali niektoré Pan-európske mládežnícke organizácie: FYEG (Federation of Young European Greens), Jeunes Démocrates Européens, IUSY (International Union of Socialist Youth),LYMEC (European Liberal Youth)YES (Young European Socialists)YFJ (European Youth Forum),JEF (Young European Federalists); a viac ako 60 národných mládežníckych organizácií, medzi ktorými sú aj naši členovia: Jeunes Démocrates and UDI Jeunes (France), Alternativa Giovanile (San Marino), Mladi Europania/Young Europeans (Slovakia).

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI