Stretnutie predsedníctva EDP v Ríme

Európska demokratická strana uskutočnila vo štvrtok 19. júla 2018 rozšírené zasadnutie predsedníctva v Ríme. Hlavnou témou stretnutia bola príprava európskych volieb v roku 2019 a diskusia o našom manifeste. Anita Velić Fabijanić, hovorkyňa YDE, sa na stretnutí zúčastnila.

Na stretnutí sa diskutovalo o rôznych témach ako napríklad konkurencieschopnosť, inovácia, klimatické zmeny či migrácia. Okrem iného sa diskutovalo o utečencoch, zahraničných záležitostiach EÚ, korupcií, ale aj o mládeži a jej reprezentácií na politickej scéne. Dúfame, že naše mládežnácke návrhy budú prijaté a reakcie predsedníctva pozitívne.7241b9f2-8d39-457d-a959-cbe20f2de5ec

Späť k nášmu júnovému podujatiu v Paríži na tému európskych hraníc

V dňoch 12.-14. júna zorganizovali Mladí Demokrati pre Európu (YDE) seminár v Paríži na tému “Európske hranice”. Toto podujatie mobilizovalo členov UDI Jeunes a Jeuner Démocrates, aby pracovali na troch odlišných témach: európska a medzinárodná kooperácia, kultúrna identita a edukácia, ako aj obrana a bezpečnosť.

 Členovia rady Mladých Demokratov privítali účastníkov piatok večer v priestoroch UDI. Antoine Carette, súčasný prezident Jeunes Démocrates, vo svojom prejave vysvetlil svoje presvedčenie o dôležitosti Európy pre našu budúcnosť, nevyhnutnosť spoločnej kooperácie medzi MoDem a UDI, ako aj Aliancie Demokratov a Liberálov v Európskom parlamente, ktoré je našim sídlom MEP. Opísal debatu, ktorá prebehla začiakom júna vo výbore EDP na tému migrácie.

 Pierre Bornard, viceprezident YDE, odprezentoval oranizáciu, kde vysvetlil jej štruktúru a organizované podujatia, medzi iným zdôraznil, že YDE víta nových motivovaných členov, a podnecuje ich na podieľaní sa na komunikácii a iných projektoch. Sarah Robin, zástupca generálneho tajomníka YDE, popísal program nasledovného semináru a spôsob, ako by účastníci mali postupovať pri vyjadrovaní a zdieľaní svojich nápadov, a vypracovať príspevky ku každej zo spomínaných tém počas seminára.

V sobotu ráno sa všetci účastníci zhromaždili v priestoroch EstEnsemble aglomerácií (lokálnom úrade zodpovedajúcom za verejné služby). Starosta Bobigny, Stéphane de Paoli, privítal publikum v jednej z miestností obecnej rady. Po vysvetlení jeho presvedčenia, že multikulturalizmus má Európa v krvi, nám pripomenul, že on sám pochádza z rodiny talianskych imigrantov, teda je dieťaťom Európy. Neskôr sa účastníci rozdelili do troch skupín a pripojili sa k ich jednotlivým výborom, aby začali spoločne pracovať na jednotlivých úlohách.

Oliver Cadis, francúzsky senátor reprezentujúci francúzskych občanov žijúcich v zahraničí, otvoril svojím prejavom prvé zasadnutie. Podľa jeho názoru v Európe prevláda značný nedostatok rozvoja obchodných spoločností, ako aj malých či stredne veľkých obchodov. Napriek existencií európskeho obchodného prototypu, tento model nie je však dostatočne propagovaný členskými štátmi EÚ. Taktiež adresoval otázku zamestnania budúcnosti, ktorého navrhovaný slogan by mal byť “Bez ľudí, bez papierov”. On sám túto metódu už stihol uplatniť v jeho vlastnej firme, dovoľujúc jej profitovať z benefitov ako flexibilný pracovný čas a tiež rozhodovanie o špecifických zručnostiach v správnom čase.

Audition d’Olivier Cadic lors du séminaire… par JDE-YDE

Druhou prednášajúcou osobou bola Sophie Auconie, guvernérka Výboru svetových vôd a francúzska poslankyňa Európskeho parlamentu v rokoch 2009 – 2014. Podľa nej je existencia Európskeho pochopenia nášho dedičstva a kultúry závislá hlavne na vyučovaní európskych dejín a poznatkov o európskych krajinách. Poukázala na fakt, že výučba dejín 28 krajín Európskej únie, by mala byť výrazne posilnená na školách. Okrem toho dodala, že EÚ vyhlásením maďarského komisára pre vzdelávanie a štátnu príslušnosť, nevysiela správny signál európskej mládeži, keďže pochádza z krajiny, v ktorej v priebehu posledných mesiacov pozorujeme silnejúci autoritatívny impulz.

Audition de Sophie Auconie lors du séminaire… par JDE-YDE

Po slávnostnom obede so Sophiou Auconie, bol priestor prenechaný nášmu poslednému hosťovi, Generálovi Perruche.

Generál Perruche zastával funkciu generálneho riaditeľa vojenského štábu Európskej únie v rokoch 2004 – 2007. Od roku 2012 zastáva funkciu Prezidenta Eurodidentu Francúzska, asociácie ktorá združuje 14 krajín a špecializuje sa na otázky európskej obrany.

Podľa Generála Perruche, fundametálny problém Európy spočíva v tom, že európske národy presadzujú zručnosti ktoré strácajú alebo už stratili. Malo by sa pamätať na fakt, že posledná Francúzska Biela kniha o ochrane bola vydaná v roku 2013, a obsahuje kapitolu, ktorá sa zameriava na otázku, čo môže Európa spraviť pre Francúzsko, ale čo nemôže Fracúzsko spraviť pre Európu. Táto kapitola veľmi dobre zachytáva momentálnu situáciu európskej kooperácie a problémy národného egoizmu.

Audition du Général Jean-Paul Perruche lors du… par JDE-YDE

Spomínané tri komisie pokračovali v ich práci až do neskorého popoludnia, večer sa účastníci zhromaždili pri večeri organizovanou EDP.

V nedeľu ráno v priestoroch MoDem prezentovali reportéri z každej komisie prvotné návrhy vypracované ich komisiou, a taktiež odpovedali na mnohé otázky členov z ostatných komisií.

Víkend skončil spoločným posedením s PDE, kde účastníci semináru mohli v priateľskej atmosfére ukončiť ich seminár vzájomnou výmenou kontaktov, aby mohli spolupracovať na ukončení prác na návrhoch v komisiach, ktoré budú poslané poslancom Európskeho parlamentu v priebehu tejto jesene, aby prispeli k prebiehajucej debate v rámci skupín EDP a ALDE.

Európa je politickým projektom

VI. Kongres EDS, ktorý sa konal v Bruseli, bol práve ukončený po dvoch dňoch diskusií. Zúčastnilo sa ho viac ako 80 delegátov zo 17 krajín. Kongres sa uskutočnil počas obdobia ktoré je dôležité pre Európu a Taliansko.

Čo sa týka Talianska, uplynulé dni boli poznačené sporom medzi talianskou a nemeckou vládou ohľadom talianskeho dlhu. Spor bol vyvolaný slovami Angely Merkelovej namierenými proti talianskej politike znižovania dlhu, ktorá charakterizovala posledné týždne polroka talianskeho predsedníctva. V súvislosti s talianskym predsedníctvom Rady EÚ Matteo Renzi povedal: „Čelili sme veľkej výzve: nájsť dušu EÚ a nájsť hlboký zmysel európskej spolupatričnosti“ a „ táto výzva nevyhnutne ovplyvnila naše výsledky“. Naozaj sa zdá, že výsledky talianskeho predsedníctva nespĺňajú naše očakávania ako uznal aj Matteo Renzi, ale berúc do úvahy ťažké problémy, ktoré sme museli riešiť, sa nám predsa podarilo dosiahnuť dôležité výsledky ako napríklad revízia daňových politík a lepšia koordinácia medzi členskými štátmi. Ľudia však tieto úspechy nepostrehli: Európa je stále vnímaná ako cudzia inštitúcia. V súčasnosti je výrok bývalého prezidenta Talianska, Carla Azeglia Ciampiho, stále aktuálny: podľa neho je Európa „politickým projektom“.

Práve pre tieto dôvody si musíme uvedomiť, že úloha EDS je veľmi dôležitá: jej úloha je kľúčová, pretože my – ako členovia EDS – sme skutočnými politikmi a snažili sme sa aj počas konferencie dodať politike a politikám EÚ ľudský rozmer. Náš spôsob robenia politiky nie je len o ukázaní sily, ale hlavne o odvahe navrhnúť správne riešenia, aj keď môžu byť na prvý pohľad ťažko pochopiteľné. Veríme tomu, že takýto prístup pritiahne Európanov bližšie k našej strane.

Miestne voľby v Kalábrii, ktoré sa uskutočnili 23. novembra, pre nás znamenali veľký úspech vďaka zvoleniu Flory Sculco, mladej ženy, ktorá sa pridala k projektu EDS ako delegátka Kongresu a členka regionálneho parlamentu Kalábrie. Počas jej volebnej kampane sme veľa hovorili o EÚ a o záležitostiach, o ktorých sme nedávno diskutovali počas bruselského Kongresu EDS, čiže o ekonomickom raste a oživení zamestnanosti, o fiškálnej konvergencii, o spoločnej zahraničnej politike, o imigrácii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Máme dôkaz, že tieto témy nie sú neaktuálne a stimulujú debatu medzi ľuďmi, ako aj medzi ľuďmi a našou stranou.

Na záver ešte krátke pripomenutie ďalšej kľúčovej témy: udržateľný rozvoj. Summit v Lime (COP20), ktorý bol prípravným summitom týkajúcim sa životného prostredia pred parížskou konferenciou, bol ukončený bez dosiahnutia významných výsledkov, avšak dosiahnutia určitého pokroku v boji proti klimatickým zmenám, ktorý ako všetci vieme, predstavuje naozajstnú výzvu do budúcnosti.

YDE sa bude jednoznačne intenzívne zaoberať týmito otázkami. Spolu môžeme spraviť z európskeho projektu politickú úniu.

Laura Venneri

Rušný December pre európskych demokratov

6ème Congrès du PDE

Following the 2014 European elections, the EDP held its Congress in Brussels on the 10th and 11th of December. Delegates from our organisation attended the Congress and we also organised a Board and Council meeting.

 

Po voľbách do Európskeho pralamentu , EDP zorganizovala v Bruseli Kongres, ktorý sa konal 10. a 11. decembra. Delegáti z našej organizácie sa zúčastnili tohto Kongresu a taktiež zorganizovali vlastný snem a zasadnutie Rady.

Zakončujúc prvé tri mesiace nášho Board tímu, boli tieto meetingy príležitosťou ukončiť prípravy pre naše iniciatívy a akcie na rok 2015. Tieto dva dni boli taktiež príjemným zhromaždením demokratov v sviatočnej dobe. S viac ako 80 delegátmi zo 17 štátov, EDP prijala návrh podporený YDE o dôležitosti mať demokratickú politickú rodinu a spolupracovať s Liberálmi v Európe.

Naša prezidentka Miroslava mala slovo počas Kongresu:

“Nie je to prvýkrát, čo k Vám hovorím počas zasadnutia EDP, no dnes je pre mňa cťou prihovárať sa Vám ako novo zvolená prezidentka Mládeže EDP a byť tak hlasom všetkých našich členov. Chcem podčiarknuť niektoré zmeny, ktoré sú aktuálne najdôležitejšie v našej organizácii:

Prvý úspechom bol III. Kongres našej organizácie v septembri, v Bilbau. Chcela by som poďakovať našej baskickej organizáci, EGI, ako aj Baskickej národnej strane. Toto dôležité stretnutie nám pomohlo pohnúť sa vpred k našej obnove: bola zvolená nová 10 členná Rada (Board), spolu so mnou ako prezidentkou a Mathieu Camescasse ako Generálnym sekretárom, boli prijaté nové mládežnické organizácie – naši priatelia z Národného fóra a UDI, ako aj individuálni členovia. Vyriešili sme interné problémy, aby sme mohli začať odznova na lepšom a silnejšom základe a pomôcť vám.

Dnes sa usktočnil náš tretí Board meeting. Tieto pravidelné stretnutia mi dovoľujú zostavovať nové politiky. Byť príkladom je naším cieľom a preto som rada, že môžem oznámiť, že sme dnes prijali nový Etický kódex. Chceme Vás, ako aj každého uistiť, že budeme pracovať na tom, aby sme boli príkladom, budeme zdielať naše spoločné hodnoty a presvedčenia a budeme zodpovední k financiám. Verejné zdroje budeme míňať múdro.

Tento silný základ nám umožňuje pracovať na konkrétnych projektoch a na špecifických problémoch. Jedna z našich nasledujúcich výziev je posilnenie kooperácie a efektívnejšia práca s Inštitútom Európskych demokratov a skupinou ALDE. Ale predovšetkým a v prvom rade byť proaktívnou mládežníckou organizáciou EDP a pracovať tesne s vami, našimi členmi EP a našimi členmi parlamentov. Našim cieľom je priniesť vašu prácu mládeži a Európskym občanom. Bude nám potešením pracovať s vašou kanceláriou a vašimi asistentmi.”

Guy za prezidenta!

YDE-Cover-Verhofstadt1---SK

Európska demokratická strana (European Democratic Party) si zvolila Guya Verhofstadta, bývalého belgického premiéra a súčasného lídra skupiny ALDE (liberáli) v Európskom parlamente, za svojho kandidáta na prezidenta Európskej komisie. Mladí demokrati za Európu podporili toto rozhodnutie. Ďalšie pozadia na facebook existujú v baskičtine, nemčine, slovenčine, taliančine, francúzštine, angličtine a polštine (môžete o ne požiadať na emailovej adrese: info(at)youngdemocrats.eu)

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI