11/11/2019 Správy

Pred sto rokmi sa vojenské trúby ozývali na fronte a zvony zvonili na oznámenie prímeria. Európska mládež zaplatila tú najvyššiu cenu vo svojej histórii. Z 9 miliónov mŕtvych a viac ako 6 miliónov zranených, väčšina z nich bola mladšia ako 35 rokov. Vzdajme hold tým, ktorí predčasne pochopili, že len priateľstvo medzi našimi dvomi národmi založené na spoločnej organizácii štátov prinesie trvalý mier na Európsky kontinent. Dohody z Locarna z roku 1925, pod vedením Gustava Stresemanna a Aristida Brianda, boli takmer jedinečným pokusom umožniť francúzsko-nemecké zmierenie pred nástupom nacionalistickej diktatúry. Až do konca Druhej svetovej vojny, vytvorenia európskeho spoločenstva a podpísania Elyséovej zmluvy v roku 1963 sa nemecká a francúzska mládež konečne uznala za bratov a sestry.

 

Sto rokov po skončení Prvej svetovej vojny nesie naša generácia nesmiernu zodpovednosť. Kedže poznáme hodnotu spojenia našich dvoch národov, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme toto spojenie posilnili, namiesto toho, aby sme ho oslabili. Ako hold pre mladých Európanov, ktorí zomreli na bojovom poli, zaväzujeme sa pokračovať v boji, aby priateľstvo medzi našimi dvomi národmi nikdy nezaniklo.

 

Tento op-ed podpísali naši francúzski a nemeckí členovia – Jeunes Démocrates a Junge Freie Wähler.

Privítanie pre Junge Freie Wähler z Nemecka

Young Democrats for Europe (YDE, Mladí Demokrati pre Európu) s radosťou vo svojich radoch vítajú nového člena: Junge Freie Wahler z Nemecka. Sme veľmi radi, že rozšírime náš dosah o Nemecko, najľudnatejší členský štát EÚ.

Taktiež sme veľmi radi, že sme boli pozvaní na zakladajúci kongres JFW v januári. Od roku 2014 sú členovia JFW veľmi aktívni v rámci YDE a EDP a sme veľmi radi, že sa k nám pridali už aj oficiálne.

Prezidenta YDE Antoine Carette pri tejto príležitosti povedal: “Srdečne vítame žiadosť JFW o členstvo v YDE ako zavŕšenie dvojročného procesu neformálnej spolupráce. Zdieľame spoločný záujem o budovanie demokratickejšej EÚ. Naše organizácie sa skutočne usilujú o posilnenie postavenia občanov, ktorí si zaslúžia väčšiu rolu v rozhodovacích procesoch na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Na tento účel sa demokrati z celej Európy musia spojiť a posilniť vzájomnú spoluprácu.”

Michael Schultheis, predseda JFW, zdôraznil: “Sme veľmi vďační, že sme súčasťou YDE. V čase, keď populizmus znovu rastie je dôležité, aby pro-Európski orientovaní mladí ľudia, občania a organizácie spolu spolupracovali a bojovali za Úniu, ktorá je prospešná pre nás všetkých. “

Chladnúce francúzsko-nemecké vzťahy

7. apríla sa uskutočnila 17. konferencia vMetzi (Alsasko,Moselle), meste nachádzajúcom sa v strede francúzsko-nemeckých vzťahov, kde sa symbolicky stretli vlády týchto dvoch štátov. O tomto kúsku zeme dlho viedli spory a dodnes predstavuje symbol mieru medzi týmito krajinami.

Riešili sa kľúčové záležitosti, ktoré súvisia s utečeneckou krízou a hrozbou terorizmu; záležitosti, na ktoré majú obe krajiny rozdielne názory. Taktiež sa diskutovalo o ich ďalšej vzájomnej spolupráci v oblasti rastu, zamestnanosti, kultúrnych a lingvistických výmen a podpory mobility mladých.

Skôr symbolické stretnutie

Aj napriek závažnosti diskutovaných tém, zasadnutie vlády nikam nepokročilo. V otázke migrácie nevzišlo žiadne komplementárne riešenie dohody medzi Tureckom a EÚ, hoci problém prílivu utečencov má ďaleko od jeho reálneho riešenia. Riešením by mohlo byť zriadenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, usmerňujúc tak prichádzajúcich migrantov, vzhľadom na vyhovenie ich práva na azyl. Táto hodnota by mala byť uznávaná všetkými členskými štátmi EÚ.

V rozhodujúcej otázke terorizmu nastal výrazný progres, vďaka nedávnemu prijatiu smernice o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich, čo je v podstate zjednodušené znenie obhajované Alianciou liberálov a demokratov pre Európu. Francúzsko a Nemecko spolu s ďalšími členskými štátmi sa príliš nepokúšali o spoločnú a efektívnu odpoveď na hrozbu terorizmu. O posilnení a rozšírení privilégií Europolu sa vôbec nediskutovalo, napriek faktu, že slabiny v spravodajskej službe a polícii nesú jednoznačnú zodpovednosť za útoky v rokoch 2015 a 2016.

V prípade, že by sa Francúzsko a Nemecko zaviazali k ďalšej spolupráci v rôznych oblastiach a francúzsko-nemecký výbor pre integráciu by sa postavil čelom k výzve integrácie utečencov, situácia Európy by sa výrazne zlepšila. Zatiaľ však ani v otázke spolupráce krajín vo vytváraní príležitostí pre mladých ľudí neuzniesli žiadne závažnejšie záväzky, hoci táto otázka predstavuje kľúčovú tému pre budúce európske generácie. Zdá sa, že naďalej pretrváva nedorozumenie zapríčinené francúzskym negatívnym rozhodnutím vypustiť z učebných osnov dvojjazyčné vzdelávanie, umožňujúce žiakom študovať nielen v anglickom, ale aj v nemeckom jazyku.

Pre Francúzsko a Nemecko nastal čas obhájiť svoje záväzky

Nie je správne považovať stagnáciu tohto bilaterálneho vzťahu za problematický iba pre  Francúzsko a Nemecko. Ich demografie, ekonomiky, politiky a štatúty zakladajúcich členov ich nanešťastie ešte stále do veľkej miery predurčujú na ťahúňov medzivládnej Európy. Ich rozpor, či lepšie povedané – vzájomný nedostatok záujmu, momentálne predstavuje veľmi škodlivý aspekt pre celú Európu, ktorá čelí existenčnej kríze. Práve teraz je vhodný čas pre národné vlády, najmä pre Francúzsko a Nemecko, prevziať zodpovednosť a obhajovať všeobecne potrebné záväzky. No s celoštátnymi voľbami v oboch krajinách na obzore, táto predstava ostáva nepravdepodobná.

Tristan ATMANIA (@ATMANIATristan)

Foto: Présidence de la République

K 25. výročiu nemeckého znovuzjednotenia

3. októbra 1990 sa opätovne nezjednotilo iba Nemecko. Celá Európa dosiahla nový cieľ. Po páde železnej opony a znovuzjednotení, sa Európska únia začala rozširovať aj smerom na východ; z dvanástich členov na dvadsaťosem. Krajiny, predtým pod vládou komunizmu, sa začali začleňovať do Európskej únie. Toto bola najväčšia výzva ale zároveň aj skvelá príležitosť pre staré a nové krajiny. A Nemecko už viac nebolo na okraji ale v strede Európy. Spolková republika si je vedomá svojich záväzkov a možností. Bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl 3. októbra vyhlásil, že zjednotenie Nemecka je neodlúčiteľne späté so zjednotením Európy. „S tou istou vytrvalosťou, s akou sme uskutočňovali naše zjednotenie, budeme aj naďalej pokračovať v práci pre európsku jednotu.“

Od založenia Nemeckej demokratickej republiky 7. okóbra 1949, sa približne tri milióny ľudí pokúsili utiecť z krajiny a dostať sa do Spolkovej republiky. Dnes je práve zjednotené Nemecko cieľovou krajinou pre mnohých utečencov. Na pamiatku európskych utečencov z rokov 1949-1989, komunita za mier a slobodu poukazuje dnes na záväzok prijať ľudí, ktorých domovina už nie je viac bezpečná.

Pre Nemecko je zjednotenie míľnikom hlavne vďaka ľuďom, ktorí odvážne čelili štátnemu nátlaku a domáhali sa slobody. Odvtedy máme vlajku, štátnu hymnu, parlament, futbalový tím a hlavne ľudí. Preto ľudia každoročne oslavujú 3. október a spomínajú na noc v roku 1990, ktorá spojila dve krajiny.

YDE-Cover-Germany2

Am 3. Oktober 1990 ist nicht nur Deutschland wiedervereint worden. Ganz Europa ist an diesem Tag zusammengewachsen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Einigung hat sich die Europäische Union in den Osten ausgeweitet, von zwölf auf heute 28 Mitglieder. Ehemals kommunistisch regierte Staaten wurden in die EU integriert, was für die alten und neuen Staaten eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance war. Und Deutschland lag von nun an nicht mehr am Rand, sondern in der Mitte Europas. Die Bundesrepublik ist seiner Verantwortung und seiner Möglichkeiten in Europa bewusst. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl sagte am 3. Oktober 1990: „Die Einigung Deutschlands ist untrennbar verbunden mit der Europas. Mit der gleichen Beharrlichkeit, mit der wir unsere Einheit angestrebt haben, werden wir uns weiterhin entschlossen für die europäische Einigung einsetzen.“

Seit der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 versuchten etwa drei Millionen Menschen aus dem Land zu fliehen und in die Bundesrepublik einzureisen. Heute ist das vereinte Deutschland Ziel vieler Flüchtlinge. In Erinnerung an die Flüchtlingsbewegungen von 1949 bis 1989 ist Europa, eine Gemeinschaft für Frieden und Freiheit, heute in der Verantwortung, Menschen aufzunehmen, für die ihre Heimat kein sicherer Ort mehr ist.

Für Deutschland ist die Wiedervereinigung ein Meilenstein. Zu verdanken ist er vor allem den Menschen, die der staatlichen Unterdrückung trotzten und ihre Freiheit forderten. Von nun an haben wir eine Flagge, eine Nationalhymne, ein Parlament, eine Hauptstadt, eine Fußballmannschaft und vor allem – ein gemeinsames Volk. Daher feiern die Menschen jedes Jahr den 3. Oktober und erinnern an die Nacht im Jahr 1990, die zwei Länder vereinte.

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI